I dette projekt arbejder vi med, hvordan vi ruster erhvervsskole-elever til fremtidens digitaliserede arbejdsmarked. Projektet vil udvikle modeller for, hvordan lokale teknologiambassadører kan bringe ny teknologi og dermed STEM-kompetencer ind i erhvervsskole-uddannelsernes pædagogiske praksis.

Formålet med projektet er at lave en strategisk samlet indsats på området, der understøtter dels digital dannelse for elever og undervisere samt ruster elever til fremtidens arbejdsmarked og gør dem i stand at kunne bruge de forhåndenværende teknologier. 

Målene med projektet er bl.a.:

  • at teknologiambassadørerne gennem projektet får udviklet kompetencer til at udbrede deres viden, således det får en mere bred betydning for undervisningen på skolen på tværs af alle klasser og undervisere
  • at der på hver skole, gennem to rul, bliver forsøgt udbredt viden om min. to konkrete indsatser. Dette kunne eksempelvis være digitale teknologier til anvendelse inden for formative evalueringer, nye fremlæggelses-/afleveringsformer, differentiering, tættere knytning mellem skole og virksomheder eller inddragelse af viden fra videnscentre for erhvervsuddannelserne
  • at eleverne oplever at blive præsenteret for flere digitale teknologier, samt at de selv kan anvende flere digitale teknologier, og kan forholde sig kritisk til dem
  • at eleverne føler sig bedre rustet til at indgå i det digitaliserede samfund. Heri ligger der det, at de oplever at have fået digitale kompetencer til dette, men også at de reflekterer over de anvendte digitale teknologier

Projektet er et samarbejde mellem Mercantec, Aarhus Tech, VidenDjurs og VIA University College og er støttet af Region Midtjyllands Uddannelsespulje.