Undervisningsevaluering på Mercantec – gældende for alle uddannelsesområder

Mercantec har valgt at leve op til de gældende kvalitetskrav ved blandt andet at indføre en fælles model for undervisningsevaluering. Hver underviser gennemfører evalueringerne efter behov, men som underviser skal man som minimum lade eleverne på ét udvalgt hold lave en undervisningsevaluering én gang om året.

Den konkrete evaluering er underviserens eget værktøj til evaluering og kvalitetsudvikling af egen undervisning. Evalueringen skal dog også indgå som grundlag for en dialog med nærmeste leder. Denne dialog har to overordnede formål:

 • At give sparring og supervision til underviseren 
 • At give lederen indblik i undervisernes praksis


Tidspunktet for dette møde aftales mellem leder og underviser, men det kan være i forbindelse med 6 ugers-samtale og evt. i forbindelse med lederens observation af undervisningen.

Som forberedelse på samtalen med nærmeste leder, skal underviseren med afsæt i undervisningsevaluering forholde sig til følgende:

 • Ud fra elevernes besvarelser, hvad er så dine stærke sider som underviser? 
 • Ud fra elevernes besvarelser, har du så udfordringer som underviser?
 • Hvordan harmonerer det med dit billede af dig selv som underviser?
 • Hvad overraskede dig mest i evalueringen?

 
Evalueringsskemaet findes i nedenstående links. For EUD gælder, at man som afdeling kan tilføje yderligere spørgsmål. Dette gør man ved at sende de ekstra spørgsmål til kvalitetsafdelingen på mail: jeas@mercantec.dk eller anru@mercantec.dk. Dette skal som udgangspunkt ske i november eller december måned, så det kan komme med i næste års spørgeskemaer.

Skema til evaluering af undervisningen EUD

Skema til evaluering af undervisningen HHX

Skema til evaluering af undervisningen HHX, HTX og EUX


Undervisningsevalueringen foregår som følger:

EUD:

 • Kvalitetsafdelingen sender omkring årsskifte links til uddannelseslederne omkring det kommende års undervisningsevalueringer. Samtidig sendes der koder til survey. 
 • Uddannelseslederne sender links videre til alle underviserne, som når det bliver aktuelt sender disse links videre til eleverne
 • Underviseren gør uddannelseslederne opmærksom på når evalueringen er gennemført
 • Uddannelseslederen eller en betroet administrativ medarbejder i afdelingen henter svar- rapporten ned, og sender til den pågældende underviser. Underviserne må ikke selv få adgang til at hente rapporterne
 • Undervisningsevalueringerne bliver gemt i tre år

Midtbyens gymnasium:

 • Undervisningsevalueringsskemaet ligger i Lectio, og lærerne tilgår det herfra.


Observation af undervisning for lærere ansat på Mercantec 

Nærmeste leder observerer hver enkelte undervisers undervisning min. 1 gang hvert andet år. Den observerede undervisning samt eventuelle handlinger drøftes efterfølgende på et møde.


Formål med observation af undervisningen:

 • At skabe rum for fælles refleksioner, der fører til videreudvikling af pædagogisk praksis

Samtalen tager primært udgangspunkt i underviserens på forhånd udvalgte tema/problemstilling, men lederen kan også bringe øvrige temaer op til fælles refleksion.


Særligt i forhold til nyansatte undervisere:

 • Mentor observerer den nyansattes undervisning med efterfølgende refleksionssamtale 2 gange indenfor de første 2 måneder 
 • Nærmeste leder observerer den nyansattes undervisning mindst 1 gang det første år med efterfølgende refleksionssamtale.

Skema til brug under observation af undervisningen findes her
Inspiration til at rammesætte observation af undervisningen findes her