Aktivitet
Skolen udarbejder en årlig kvalitetsmålsrapport, som dokumenterer skolens resultater, herunder indsatsen for at øge elevernes gennemførelse. I rapporten dokumenterer og forholder skolen sig til Mercantecs arbejde med erhvervsskolereformens fire mål og indikatorer herfor, samt for gymnasiereformens tre mål og indikatorerne herfor. Meget af arbejdet tager afsæt i Mercantecs pædagogiske strategi og digitaliseringsstrategi, som sætter rammerne for skolens arbejde med fastholdelse, trivsel, elevtilgang m.v. Kvalitetsrapporten lægges på hjemmesiden senest den 1. marts.

I rapporten findes kvalitetsresultater, og der peges på områder og uddannelser, som vi skal være særligt opmærksomme på. Der beskrives desuden hvilke overordnede tiltag til understøttelse af elevernes gennemførelse. Omkring 1. marts sendes kvalitetsrapporten til alle uddannelseschefer og uddannelsesledere på Mercantec. Alle uddannelsesledere indkaldes til møde med kvalitetsafdelingen i 2. kvartal, hvor der vil være drøftelser omkring erfaringer, tiltag, opmærksomhedspunkter m.v. Handlinger på baggrund heraf skrives ind i rapporten under mødet. Den samlede justerede rapport lægges på hjemmesiden før sommerferien.

Hensigt
Kvalitetsmålsrapporten udarbejdes på et detaljeringsniveau, der er relevant og vedkommende for alle skolens uddannelsesafdelinger. Relevante elementer i rapporten skal drøftes og diskuteres her:  

  • I elevrådsarbejdet
  • I lokale uddannelsesudvalg
  • som en del af afdelingernes løbende kvalitetsarbejde i forbindelse med afdelingsmøder og strategiseminarer
  • Afdelingens arbejde omkring selvevaluering 

Rapporten skal medvirke til at understøtte Mercantecs arbejde med at opfylde erhvervsuddannelsesreformens og Gymnasiereformens målsætninger, og den skal ses som et redskab i kvalitetsarbejdet, der skal hjælpe med at identificere udfordringer, igangsætte indsatser og opstille mål.

Arbejdsgang 
1. Der arbejdes løbende med opfølgninger på arbejdet med at opfylde erhvervsuddannelsesreformens fire klare mål og Gymnasiereformens tre retningsgivende mål. Dette får særligt fokus i forbindelse med:

  • Skolens strategiarbejde
  • rapporteringer fra chefgruppen
  • gennemførte audits
  • tilfredshedsundersøgelser

Den løbende informationsindsamling registreres i kvalitetsafdelingen forud for udarbejdelse af ny kvalitetsmålsrapport
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: Løbende

2. Kvalitetsafdelingen påbegynder arbejdet med kvalitetsmålsrapporten.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: November - januar

3. Rapporten drøftes med skolens direktion og evt. bestyrelse.
Ansvar: Direktion/ Bestyrelse
Deadline: Februar

4. Kvalitetsafdelingen udarbejder endelig kvalitetsmålsrapport indeholdende nøgletal og udvalgte indsatser og gør den synlig på skolens hjemmeside.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: 1. marts

5. Kvalitetsafdelingen sender kvalitetsrapporten ud til alle uddannelseschefer og uddannelsesledere på Mercantec. Alle læser rapporten igennem, og på baggrund heraf laves der eventuelle afdelingsspecifikke handlinger på baggrund af tallene i rapporten.
Ansvar: Kvalitetsafdeling/uddannelseschefer og uddannelsesledere
Deadline: Marts

6. Alle uddannelsesledere indkaldes til drøftelser omkring rapporten i 2. kvartal. På mødet kvalificeres analysen af tallene for den specifikke afdeling, ligesom der i rapporten indskrives tiltag hvis udvalgte resultater er bekymrende for den specifikke afdeling. 
Ansvar: Kvalitetsafdeling
Deadline: 2. kvartal

7. Kvalitetsafdelingen reviderer kvalitetsmålsrapporten og den lægges på hjemmesiden i en revideret udgave, ligesom den udsendes til alle chefer og ledere igen.
Ansvar: Kvalitetsafdeling 
Deadline: Juli

8. uddannelseschefer og uddannelsesledere læser den reviderede rapport igennem før strategiseminar i august. Tallene og handlingerne danner baggrundsviden til at kunne træffe strategiske valg for fremtiden.
Ansvar: Uddannelseschef og uddannelsesleder
Deadline: August

 

Link til kvalitetsmålsrapport:

Kvalitetsmål for 2021
Kvalitetsmål for 2021 - 2.0