Fag på EUX

Her kan du se fagbeskrivelserne for fagene på de tekniske EUX udddannelser. Fagbeskrivelserne for EUX Business følger snarest.

Fag på grundforløbet:

Dansk C EUX

Du vil møde både almene og erhvervsfaglige emner i Dansk. De almene emner bygger videre på den danskundervisning, du kender med bl.a. analyse, fortolkning, argumentation og vurdering - både mundtligt og skriftligt, hvor de erhvervsfaglige emner retter sig mere mod dit fremtidige arbejdsliv. Undervisningen vil styrke dine evner til at løse de opgaver og udfordringer, du møder under din uddannelse, på dit arbejde og i din dagligdag.

Målet er at du skal forbedre dine kompetencer inden for kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

I danskundervisningen vil du møde forskellige undervisningsformer; formidling, hvor læreren gennemgår oplægget til det videre arbejde, og projekt- og studiearbejde. Det vil sige at undervisningen veksler mellem arbejde i mindre grupper, enearbejde og formidling til større grupper. Det stiller store krav til din selvstændighed og arbejdsdisciplin.

Eksamen:
Dansk afsluttes med en mundtlig eksamen, som varer 30 minutter.

Eksaminationen er todelt: I første del fremlægger du dit skriftlige arbejde i en præsentationsportfolio, hvor mindst en af dine opgaver skal være tværfaglig mellem Dansk og et andet fag. Anden del er en samtale mellem dig og eksaminator om en tekst som du har fået ved lodtrækning. Du får én samlet karakter. 

Engelsk C EUX

Du vil møde både almene og erhvervsfaglige emner i Engelsk. Omdrejningspunktet i Engelsk er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive.

Undervisningen vil styrke dine evner til at løse de opgaver og udfordringer du møder under din uddannelse, på dit arbejde og i din dagligdag.

Målet er at du skal forbedre dine kommunikative, kulturelle og internationale kompetencer, så dine muligheder for mobilitet, beskæftigelse og kompetenceudvikling bliver forbedret, og at du bliver i stand til at kunne kommunikere og varetage arbejdsopgaver, hvori det engelske sprog indgår. De faglige mål er inddelt i følgende fire områder: Kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse samt kultur- og samfundsforhold.

I engelskundervisningen vil du møde forskellige undervisningsformer; formidling, hvor læreren gennemgår oplægget til det videre arbejde, og projekt- og studiearbejde. Det vil sige at undervisningen veksler mellem arbejde i mindre grupper, enearbejde og formidling til større grupper. Det stiller store krav til din selvstændighed og arbejdsdisciplin.

I undervisningen indgår et selvvalgt emne, som du bestemmer i samråd med din lærer. Det selvvalgte emnes indhold skal tage udgangspunkt i dit erhvervsfaglige hovedområde. Du skal udarbejde en synopsis og et præsentationsmateriale.

Eksamen:

Engelsk afsluttes med en mundtlig eksamen som varer 30 minutter. Eksaminationen er todelt: I første del fremlægger du dit selvvalgte emne og anden del er en samtale mellem dig og eksaminator om en tekst som du har fået ved lodtrækning. Du får én samlet karakter. 

Erhvervsfag EUX

Erhvervsfag er et bredt fag, hvor du skal arbejde med emner, der sætter dig i stand til at fungere på det moderne arbejdsmarked og opnå generelle erhvervsrettede færdigheder inden for planlægning, samarbejde osv. 

 • Udførelse af arbejdsopgaver efter instruktion
 • Anvende forståelse for bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi i arbejdsprocesser
 • Indgå på arbejdspladser med forskellige kulturer, herunder globale kulturer
 • Indgå i diverse samarbejdsrelationer
 • Planlægge, tilrettelægge og koordinere arbejdsprocesser
 • Anvende planlægningsværktøjer

Evalueringen af dit udbytte af undervisningen foregår løbende, og ved fagets afslutning gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. 

Fysik C EUX

Du får indsigt i de fysiske principper og metoder, der danner grundlag for teknik og teknologi, og får forudsætning for at kunne arbejde med fysikfaglige emner inden for erhvervsuddannelserne.

Fysik C: 

 • Energikilder, energiformer og energiomsætning
 • Effekt og virkningsgrad
 • Energiforsyning og energiforbrug
 • Vedvarende energi
 • Omsætning mellem energiformer 

I undervisningen opnår du erfaring med anvendelse af naturvidenskabelig tankegang og arbejdsmetoder til løsning af konkrete problemstillinger i et samspil mellem teori og praksis.

Eksamen:
På C-niveau tager den mundtlige prøve udgangspunkt i en af to godkendte dokumentationer, du har udfærdiget i forløbet. Eksaminationen tager 30 minutter inklusive votering.

Kemi C EUX

Du skal have kemi C på Grundforløb 2 (GF2), hvis du har valgt en erhvervsuddannelse som ernæringsassistent.

Du får indsigt i de kemiske principper og metoder, der danner grundlag for teknik og teknologi. Du vil især komme til at beskæftige dig med kemifaglige emner, der er relevante for din erhvervsuddannelse.

Kemi C:

 • Kemisk formel- og fagsprog
 • Stoffers opbygning samt kemiske reaktioner
 • Kemiske mængdeberegninger
 • Kemiens betydning for den teknologiske udvikling og erhvervslivets produktion
 • Udførelse og vurdering af eksperimentelt arbejde

I undervisningen arbejder du både med teori og eksperimenter. Du lærer at udføre forsøg og behandle iagttagelser og data fra forsøgene og sætte dem i perspektiv til den omgivende verden. Du kommer også til at arbejde med at dokumentere og formidle din kemifaglige viden både mundtligt og skriftligt.  

Eksamen:
På C-niveau tager den mundtlige prøve udgangspunkt i én af to dokumentationer, du har udfærdiget i forløbet. Der trækkes lod imellem de to dokumentationer.

Eksaminationen tager 30 minutter inklusive votering. 

Matematik C

Du bliver i stand til at anvende matematisk modellering til løsning eller analyse af praktiske opgaver og til at formidle din viden. 

 • Regneregler, herunder parenteser og regningsarternes hierarki
 • Regning med procent, potenser og rødder
 • Simpel algebraisk manipulation
 • Reduktion af udtryk
 • Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler                

I undervisningen får du mulighed for at anvende matematikken i projekter, hvor praktiske opgaver behandles matematisk. Projekterne kan tage udgangspunkt i den uddannelse du har valgt.

Eksamen:
På C-niveau tager den mundtlige prøve udgangspunkt i de projekter der er lavet undervejs. Eksaminationen tager 30 minutter inklusive votering, med 30 minutters forberedelse.

Samfundsfag C EUX

På EUX modtager du undervisning i samfundsfag på C-niveau. Faget afsluttes på GF1 dvs. efter et halvt års arbejde.

Vi skal beskæftige os med såvel danske som internationale forhold. Hvad vil det f.eks. sige at være borger i en globaliseret verden? Du stifter bekendtskab med tre hoveddiscipliner indenfor samfundsvidenskaben: Politik, økonomi og sociale forhold. Formålet med faget er, at du skal kunne deltage som aktiv samfundsborger i et demokratisk samfund.

Arbejdsform:

I samfundsfag bliver du præsenteret for en bred vifte af interessante samfundsmæssige emner ofte ud fra en erhvervsmæssig synsvinkel. Fælles for alle områder er, at vi vil forsøge at relatere til din konkrete situation: Hvad betyder det for mig og min fremtid. Eksempler kan være:

 • Arbejdsmarkedet. Hvad betyder internationalisering og indvandring af arbejdskraft fra Østeuropa for min egen situation i forbindelse med løn, arbejdsforhold, kompetencer m.v.?
 • Politik. Politiske beslutningsprocesser. Hvordan kan jeg påvirke samfundet? Kan jeg selv få indflydelse?
 • Økonomi. Danmarks position i den globale økonomi. Hvad betyder det for din situation?
 • Bæredygtighed. Hvad sker der globalt? Bæredygtighed i byggebranchen. Hvad kan jeg selv gøre?

Du vil blive stillet overfor en række dilemmaer, som lægger op til diskussion. F.eks:

 • Straf/forbrydelse: Hjælper det at straffe folk?
 • Terror og trusler. Hvad stiller vi op mod totalitære kræfter? Skal vi tage kampen op eller holde os i baggrunden?
 • Ytringsfrihed/ret til at ytre sig: Den helt store diskussion har udspillet sig i Danmark de seneste 10 år. Behøver vi sige (og tegne) ting, som kan krænke andre kulturer?
 • Indvandring / flygninge. Europas grænser er i disse år under hårdt pres. Hvad skal vi gøre? Skal vi lade det ske eller prøve at begrænse den? Hvad sker der med landene, når så mange nye mennesker bosætter sig?

Samfundsfag er et levende fag. Derfor vil vi invitere personer/organisationer ind og fortælle om deres arbejde, og vi vil selv tage ud i samfundet og besøge institutioner: f.eks. Retten i Viborg, Rådhuset/byrådet, virksomheder, byggepladser osv.

Vi vil tage aktuelle begivenheder op og diskutere dem i klassen: Valg, terrorhandlinger, økonomisk krise/vækst osv. Har du selv ideer eller er der noget i samfundet, du undrer dig over, så er det med at bringe dem op i klassen. Du kan nemlig selv få indflydelse på de emner, vi diskuterer. Måske kender du en spændende person eller har kontakt med en virksomhed, som kunne give input til undervisningen.

Opgaver:
Du vil løbende blive vurderet på din aktivitet og din evne til at argumentere i timerne. Du skal dokumentere dit arbejde med faget i en skriftlig dokumentation. Det er et samfundsfagligt projekt, hvor du selv kan have indflydelse på emnet og selv skriver en problemformulering. Din opgave danner grundlag for den afsluttende eksamen af samfundsfag.

Eksamen:
Samfundsfag på EUX afsluttes efter GF1 med mundtlig eksamen (hvis faget udtrækkes til eksamen). Ved eksamen skal du overfor underviser og censor redegøre for din viden om samfundsfaglige spørgsmål med udgangspunkt i din skriftlige dokumentation/projekt. Eksamen varer i alt 30 min.

Teknologi C EUX

Faget teknologi beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af produkter. Du skal planlægge og udføre et produktudviklingsforløb. I forløbet vil du lære om:

 • Systematisk ideudvikling
 • Skitsering af produktideer
 • Behovsundersøgelser, f.eks. interview
 • Brug af naturvidenskabelig- og teknisk viden i forbindelse med produktudvikling
 • Materialekendskab
 • Arbejdstegninger
 • Materialelister
 • Produktfremstilling
 • Miljømæssige problemstillinger
 • Test af produkt

 Undervejs udarbejder du sammen med din gruppe dokumentation af processen og et produkt.

Eksamen:
På C-niveau tager den mundtlige prøve udgangspunkt i det produkt, du har lavet samt den rapport der dokumentere processen. Eksaminationen tager 30 minutter inklusive votering. Der gives en samlet karakter på baggrund af produktet, rapporten og din mundtlige præstation.

Fag på hovedforløbet: 

Dansk A

Danskfaget beskæftiger sig med dansk sprog, litteratur og kultur i dets mange facetter. Fagets indhold er:

 • Genrer (roman, novelle, digt, artikel, mv.)
 • Litterær analyse og litterære strømninger (romantik, realisme, socialrealisme, mv.)
 • Sproglig analyse og dansk sprog i forhold til andre sprog (norsk, svensk, engelsk, mv.)
 • Kommunikation (afsender, meddelelse, modtager, analyse af kommunikation, mv.)
 • Medier (billeder, aviser, film, digitale medier, mv.)
 • Teknologiske tekster og litterære tekster om teknologi


I dansk vil du komme til at beskæftige dig med emner, som udforsker det at være menneske i en verden i teknologisk forandring. Vi arbejder med nyere såvel som ældre tekster og sætter kunst og medier i perspektiv ved at undersøge, hvordan vores moderne verdensopfattelse er blevet til. Overskrifter på temaer kunne fx være ”Teknologi og menneske”, ”Det moderne gennembrud i videnskab og kunst” og ”Genteknologi og etik”.

Som eux-elev vil du komme til at arbejde med tværfaglige projekter, der bygger bro mellem gymnasiefagene og erhvervsuddannelsen. Et eksempel kunne være, at du skal formidle din erhvervsfaglige viden i forskellige genrer og medier, samt til forskellige målgrupper.

Arbejdsformer
I faget dansk vil du møde forskellige arbejds- og undervisningsformer: lærerforelæsninger, dialogbaseret klasseundervisning, gruppearbejde, større projektarbejdsopgaver, individuelt arbejde samt internetbaseret undervisning. Det skriftlige arbejde består af kortere skriveøvelser og længere skriftlige opgaver. Mundtligt arbejder vi med sproglig formidling i forskellige genrer og kommunikationssituationer.

Eksamen
Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve. Den skriftlige prøve varer 5 timer og er en it-baseret prøve. Den mundtlige prøve varer 30 minutter med en forberedelsestid på 60 minutter.

Fysik B

Fysik er læren om energi og stof. Den beskriver, hvorledes disse bevæger sig og vekselvirker med hinanden. Ved hjælp af den naturvidenskabelige metode arbejder vi med:

Fysik på B-niveau:
Du skal som eux-elev have fysik på B-niveau. Her vil du lære om:

 • Simple bevægelser i én og to dimensioner
 • Kræftbegrebet og Newtons love, bl.a. tyngdekraft, tryk, opdrift og gnidning
 • Energibegrebet, mekanisk arbejde, kinetisk energi, potentiel energi og energibevarelse
 • Varme, indre energi, tilstandsformer, faseovergange og termodynamikkens første hovedsætning.
 • Simple jævnstrømskredsløb, herunder elektromotorisk kraft og indre modstand
 • Optiske brydningsfænomener


Arbejdsformer
Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori, opgaver og eksperimenter. Praktisk arbejde i laboratorier eller værksteder er en væsentlig del af undervisningen. Som en del af undervisningen udarbejder du et større selvstændigt projekt.

Eksamen
Fysik på B-niveau:
Eksamen består af en mundtlig prøve, som varer 30 minutter med en forberedelsestid på 24 timer. Eksaminationen tager udgangspunkt i din fremlæggelse af dit selvstændige projekt og en redegørelse for eksperimenterne udført i forberedelsestiden.

Fysik A

Fysik er læren om energi og stof. Den beskriver, hvorledes disse bevæger sig og vekselvirker med hinanden. Ved hjælp af den naturvidenskabelige metode arbejder vi med:

Fysik på A-niveau:
Du kan som eux-elev vælge at løfte fysik til A-niveau. Her vil du ud over kernestoffet på B-niveau komme omkring:

 • Bevægelser på skråplan, skrå kast og jævne cirkelbevægelser
 • Fjederkræfter
 • Impulsmoment, kraftmoment, inertimoment og Steiners sætning
 • Idealgasloven og gassers arbejde
 • Termodynamikkens anden hovedsætning, termodynamiske kredsprocesser
 • Elektriske og magnetiske kræfter og felter
 • Induktion og vekselstrøm


Arbejdsformer
Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori, opgaver og eksperimenter. Praktisk arbejde i laboratorier eller værksteder er en væsentlig del af undervisningen. Som en del af undervisningen udarbejder du et større selvstændigt projekt.

Eksamen
Eksamen består af en mundtlig og/eller en skriftlig prøve.
Den mundtlige eksamen varer 30 minutter med en forberedelsestid på 30 minutter. Eksaminationen tager udgangspunkt i din fremlæggelse af dit selvstændige projekt og en redegørelse for det trukne spørgsmål.
Den skriftlige eksamen varer 5 timer.

Kemi C

I kemi lærer du om, hvordan alle stoffer er opbygget af atomer, og hvordan disse stoffer kan nedbrydes eller dannes i kemiske reaktioner. Vi arbejder både teoretisk og praktisk med de kemiske emner.

Kemi på C-niveau (efter HF enkeltfags-læreplanen):
Du skal have kemi C på hovedforløbet, hvis du går på en af byggeriets uddannelser. Her vil du bl.a. lære om:

 • Det periodiske system
 • Organiske og uorganiske stoffers opbygning
 • Mængdeberegninger i forhold til reaktionsskemaer
 • Kemiske reaktioner, bl.a. simple redox- og syre-basereaktioner
 • Kvalitative og kvantitative analyser og metoder, kemikalier og sikkerhed

 

Nedenstående temaer er eksempler på, hvad du kan komme til at arbejde med:
Farvestofkemi: du kommer til at arbejde med syntese af et farvestof og anvende analyseteknikker og -udstyr til at bestemme farvestofindholdet i læskedrikke.
Kost og sundhed: her arbejder du med den kemiske opbygning af kulhydrater, fedt og protein. Her er desuden fokus på sundhedsrelaterede problemstillinger, f.eks. diskuteres forskellige kemiske opbygninger af fedtstoffer og effekterne af transfedtsyrer.


Arbejdsformer
Faget er et eksperimentelt fag, hvor kemisk viden udvikles i et samspil mellem eksperimenter, teorier og modeller. Du kommer til at arbejde med den teoretiske viden på mange forskellige måder. Dels foregår det ved traditionel klasseundervisning, og dels er nogle forløb tilrettelagt i projekter og andre former for gruppearbejde.

Eksamen
Kemi på C-niveau:
Eksamen består af en mundtlig prøve, der varer ca. 24 minutter med en forberedelsestid på ca. 24 minutter. Prøven eksaminerer dig både i teori og eksperimentelt arbejde i faget.

Kemi B

I kemi lærer du om, hvordan alle stoffer er opbygget af atomer, og hvordan disse stoffer kan nedbrydes eller dannes i kemiske reaktioner. Vi arbejder både teoretisk og praktisk med de kemiske emner.

Kemi på B-niveau (efter htx-læreplanen):
Du skal have kemi B på hovedforløbet, hvis du går på ernæringsassistentuddannelsen. Her vil du bl.a. komme til at arbejde med:

 • Organisk og uorganisk stofkemi
 • Redox- og syre-basereaktioner
 • Kemisk ligevægt
 • Reaktionshastighed
 • Kemisk syntese

 

Nedenstående temaer er eksempler på, hvad du kan komme til at arbejde med:
Farvestofkemi: du kommer til at arbejde med syntese af et farvestof og anvende analyseteknikker og -udstyr til at bestemme farvestofindholdet i læskedrikke.
Kost og sundhed: her arbejder du med den kemiske opbygning af kulhydrater, fedt og protein. Her er desuden fokus på sundhedsrelaterede problemstillinger, f.eks. diskuteres forskellige kemiske opbygninger af fedtstoffer og effekterne af transfedtsyrer.


Arbejdsformer
Faget er et eksperimentelt fag, hvor kemisk viden udvikles i et samspil mellem eksperimenter, teorier og modeller. Du kommer til at arbejde med den teoretiske viden på mange forskellige måder. Dels foregår det ved traditionel klasseundervisning, og dels er nogle forløb tilrettelagt i projekter og andre former for gruppearbejde.


Kemi på B-niveau:
Eksamen består af en mundtlig prøve med udgangspunkt i både teori og eksperimentelt arbejde. Eksaminationen varer 30 minutter med en forberedelsestid på 30 minutter.

Matematik B

I faget får du en dybere indsigt i matematiske begreber og tankegange. Dine evner til at analysere, formulere og løse matematiske problemer styrkes, så du bliver i stand til at bearbejde tekniske og naturvidenskabelige problemstillinger.

Matematik på B-niveau:

 • Regningsarternes hierarki, reduktion, potenser, rødder og ligningsløsning
 • Geometri og trigonometri, herunder beregninger i retvinklede og vilkårlige trekanter
 • Vektorregning i planet, herunder projektioner, afstande og vinkler
 • Funktioner, herunder polynomier og potensfunktioner
 • Bestemmelse af forskrifter, herunder regression
 • Differentialregning, herunder sum og differens samt funktion ganget med en konstant
 • Integralregning, herunder arealberegning, sum og differens samt funktioner ganget med en konstant

 

Matematik A

I faget får du en dybere indsigt i matematiske begreber og tankegange. Dine evner til at analysere, formulere og løse matematiske problemer styrkes, så du bliver i stand til at bearbejde tekniske og naturvidenskabelige problemstillinger.

Matematik på A-niveau:
Du kan som eux-elev vælge at løfte matematik til A-niveau. Her vil du ud over kernestoffet på B-niveau komme omkring:

 • Regningsarternes hierarki, numeriske værdi
 • Vektorregning i rummet, herunder linjer, planer, kugler og kuglens tangentplan
 • Funktioner, herunder eksponential- og logaritmefunktioner samt trigonometriske funktioner
 • Differentialregning, herunder produkt af to funktioner og sammensætning af to funktioner
 • Integralregning, herunder volumenberegninger
 • Differentialligninger, eftervisning af løsning, herunder linjeelementer, opstilling af differentialligninger