Her på siden kan du læse om studie- og ordensregler på Mercantec

God adfærd på Mercantec

På Mercantec arbejder vi målrettet på at alle vores elever trives, når de faglige mål, og møder en motiverende, varieret og udfordrende undervisning.
Vi stiller krav til os selv og også til vores elever, derfor kan du her læse om vores studie- og ordensregler. Helt grundlæggende forventer vi, at

 • alle på skolen har en respektfuld omgangsform med hinanden
 • elever følger de konkrete anvisninger, som skolen giver dem, for at opretholde eller genoprette god orden

Aktiv deltagelse i undervisningen

Vi forventer, at du som elev deltager aktivt i undervisningen. Det betyder bl.a. at du:

 • er forberedt til undervisningen
 • medbringer bøger, skrive- og tegneredskaber m.v.
 • overholder indgåede aftaler med hensyn til afleveringsfrister m.v.
 • er hensigtsmæssigt påklædt til værkstedsundervisning 
 • deltager fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og lignende
 • går konstruktivt til det indhold og de arbejdsformer, som underviseren anviser

Sygdom og fravær

 • Hvis du er syg eller af andre grunde ikke kan deltage i undervisningen, skal du give skolen besked.
 • Du skal framelde dig på elevplan.dk inden klokken 8 om morgenen hver morgen i den periode, du er fraværende.
 • Har du en uddannelsesaftale, skal du også underrette din kontaktperson eller mester på dit praktiksted om fravær. Også selvom du er i et skoleforløb.
 • Skolen registrerer dit fravær og følger op med kontaktlærersamtaler.
 • Vi drøfter også dit fravær med din praktikplads, hvis vi eller praktikpladsen finder, at der er grund til det.

Uddannelsesforløbet er et samarbejde
Dit uddannelsesforløb foregår i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem dig, skolen, praktikvirksomheden og eventuelt også dine forældre/værge.
Som skole gør vi alt, hvad vi kan, for at det samarbejde bliver så stærkt og godt som overhovedet muligt.

Hvis du misligholder samarbejdet ved eksempelvis:

 • uden lovlig grund at udeblive fra undervisningen
 • groft overtræde skolens ordensregler
 • gøre dig skyldig i særlig grov forseelse

kan skolen udelukke dig fra undervisningen.

Proceduren er som følger:

Du hjemsendes, indtil der er truffet afgørelse om udelukkelsesspørgsmålet. I alle tilfælde giver skolen meddelelse om udelukkelsen til både dig og forældre/værge, hvis du er under 18 år.

Hvis du er tilknyttet en praktikvirksomhed, kan uddannelsesaftalen ophæves ved udelukkelsen fra skolen. Praktikvirksomheden får i så fald skriftlig besked om, hvilke forhold der ligger til grund for udelukkelsen.

Endelig beslutning om udelukkelse, indkaldelse til et senere skoleophold eller overflytning til anden skole, træffes først efter forhandlinger med virksomheden.

Skolen kan desuden iværksætte en eller flere af følgende sanktioner:

 • udelukke dig fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 • udelukke dig midlertidigt fra undervisningen i op til 10 skoledage på et skoleår (Udelukkelsen registreres som fravær og kan efterfølgende betyde, at du får en skriftlig advarsel eller bliver udmeldt, hvis du allerede har en skriftlig advarsel pga. for højt fravær)
 • du kan miste retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes på det gældende klassetrin. Prøven skal aflægges i det følgende år, hvis skolens leder beslutter, at du kan deltage i undervisningen på ny (se mere herom i skolens eksamenshåndbog)
 • du kan miste retten til at gå til eksamen, hvis dele af dit eksamensgrundlag mangler dvs. ikke er rettidigt afleveret inden eksamen (se mere herom i skolens eksamenshåndbog)
 • du kan blive udmeldt fra skolen.

Skolen kan tilbageholde private genstande, herunder mobiltelefoner og lignende kommunikationsmidler, af pædagogiske og praktiske grunde. Dette kan ske i op til et døgn.

Sikkerhed og orden skal være i top
Da Mercantec danner rammen for mange menneskers dagligdag, er det vigtigt, at alle viser hensyn og hjælper til med at holde orden. Du skal derfor behandle skolens lokaler, udstyr, maskiner, inventar m.v. med respekt, hvilket indebærer: 

 • at du følger regler, opslag og anvisninger for brug af maskiner m.v.
 • at du deltager i oprydningen og benytter de opstillede affaldsbeholdere
 • at du medvirker til at undgå unødig brug af energi, materialer og andet, der kan påføre skolen udgifter
 • at du behandler skolens IT-udstyr med omtanke og i henhold til de særlige regler der gælder for IT-udstyr
 • at du accepterer, at det tildelte password til skolens netværk er personligt og ikke må videregives til andre. 

Det skal du vide om forsikring
Som elev er du dækket af skolens Arbejdsskadedækning, hvis der opstår en skade i forbindelse med ”undervisning under arbejdspladslignende forhold”. Det vil sige, når du arbejder/modtager undervisning på et af skolens værksteder eller laboratorier. Opstår skaden pga. uhensigtsmæssig adfærd eller ved ikke-reglementeret brug af maskiner eller værktøj, dækker skolens forsikring ikke. I sådanne tilfælde er det din egen forsikring, der skal dække skader.

I alle andre undervisnings-, transport-, udflugts- og pausesituationer er du ikke dækket af skolens forsikring, men af din egen forsikring.

Skolen opfordrer dig derfor til at have en gyldig ulykkesforsikring.

Vores ryge-regler
Rygning er tilladt på afmærkede udendørs steder på skolens adresser i Viborg, Ulfborg, Skive og Bjerringbro.
Reglerne vedr. rygning gælder også, hvis du ryger e-cigaretter.

Mercantecs rusmiddelpolitik
Som undervisningsinstitution har vi et ansvar for, at vores elever hverken skaber, vedligeholder eller udvikler et forbrug af rusmidler. Derfor er Mercantec et sted, hvor du som elev, studerende og kursist i dagligdagen ikke møder alkohol eller andre rusmidler, og du må af samme grund hverken medbringe, indtage, være påvirket af eller distribuere alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med undervisning og aktiviteter, der træder i stedet for normal undervisning.

Aktiviteter der træder i stedet for almindelig undervisning kan f.eks. være introdage, hyttetur, ekskursioner og øvrige sociale arrangementer.

Mercantec kan ved særlige lejligheder give tilladelse til indtagelse af alkohol under hensyntagen til almindelig ansvarlighed. Det gælder for eksempel i forbindelse med: Fester, caféarrangementer, dimission og kursusaktiviteter. Der kan desuden gives tilladelse på studierejser, når dagens program er slut – og altid efter aftale med de ansvarlige undervisere. For elever under 18 år kræver det en tilladelse fra forældre.

Elever/studerende/kursister som overtræder reglerne, vil umiddelbart efter overtrædelsen blive bortvist fra skolen eller hjemsendt fra studietur. Skolens ledelse vil efterfølgende, i samarbejde med trivselskonsulenter, tage stilling til den endelige konsekvens og evt. yderligere sanktioner.

Hvis vi har en mistanke om, at du har et misbrugsproblem, bliver skolens trivselskonsulent eller skolens ledelse kontaktet, og dit eventuelle misbrugsproblem bliver afdækket. Skolens trivselskonsulent vil i samarbejde med dig vurdere, hvilke hjælpeforanstaltninger, der derefter skal sættes i værk.

Mercantec har et mål om at støtte personer med misbrugsforhold. Du vil derfor altid være velkommen tilbage på Mercantec, når du er gået i gang med et behandlingsforløb i forbindelse med dit forbrug/misbrug af rusmidler.

Sådan er proceduren i forhold til klager

Hvis du er utilfreds med noget i forbindelse med skolen eller med dit uddannelsesforløb, så hører vi altid gerne om det, og vi er altid villige til at lytte til dig og gå i dialog med dig om de temaer, du er utilfreds med – både stort og småt.

Uanset hvad der måtte ligge til grund for din utilfredshed, er det en uønsket situation – både for dig og for os – og en situation, som vi vil arbejde målrettet på at løse. Vores elevers trivsel og tilfredshed er konstant i fokus, og vi tager ethvert optræk til klager meget alvorligt.

Hvis vi ikke formår at løse din utilfredshed, er det din ret at klage.
I nedenstående kan du læse, hvordan proceduren er for klagesager.

Skriftlig klage
Når du ønsker at klage, er det vigtigt, at du skelner mellem den skriftlige og mundtlige kommunikation. Mundtlige henvendelser om et utilfredsstillende forhold betragtes ikke som en egentlig klage, men som en indsigelse, som skal indlede dialogen.

Når du henvender dig skriftligt og med underskrift – herunder også i form af en e-mail – regnes det for en officiel klage.

Husk altid at sende din skriftlige klage til Sekretariatet, hvor den vil blive registreret og videresendt til den relevante uddannelseschef samt evt. uddannelsesleder. Desuden sender Sekretariatet også en kopi af samtlige klager til skolens direktør.

Klagen skal indgives til skolen senest 10 dage efter, at du som elev har modtaget en afgørelse, som du vil klage over. Er du under 18 år, skal klagen indgives af dine forældre eller værge.

Når behandlingen af din klagesag går i gang, bestræber vi os på at indhente skriftlige udtalelser fra den eller de personer, klagen vedrører, ligesom vi også vil indhente skriftlig dokumentation fra øvrige personer, som på den ene eller anden måde måtte være omtalt i klageskriftet.

Enhver klagesag vil have en ansvarshavende tilknyttet, og det er denne person, som informerer dig om klagesagens udfald. Det vil som udgangspunkt ske skriftligt, hvor hele sagens akter vedlægges til din orientering som kopi.

Sagsbehandlingen må normalt ikke overskride to uger.


Klageprocedure over skolens afgørelse
Du kan klage over en række af skolens beslutninger:

 • udelukkelse fra undervisningen
 • midlertidig hjemsendelse
 • indkaldelse til fornyet skoleophold
 • overflytning til anden skole
 • bedømmelser og karakterer

Hvis klagen ikke tages til efterretning af skolen, og du fastholder din klage, videresender skolen klagen til ministeriet - ledsaget af skolens udtalelse. I det enkelte tilfælde tages der stilling til, hvorvidt du kan fortsætte undervisningen på skolen under en klagesag.