Mercantecs rusmiddelpolitik er i overensstemmelse med skolens generelle værdigrundlag og målsætning. Rusmiddelpolitikken fastlægger klare og synlige retningslinjer vedrørende indta-gelse af alkohol og andre rusmidler.

Mercantec har et medansvar for at hjælpe unge til at få et fornuftigt og realistisk forhold til brug af alkohol og andre rusmidler. Vi ønsker at medvirke til, at en afhængighed og et forbrug af rusmidler hverken skabes, vedligeholdes eller udvikles. Skolen skal være et sted, hvor man som elev ikke møder alkohol og andre rusmidler og dermed ikke behøver tage stilling til bru-gen af disse i denne sammenhæng.

På Mercantec er det ikke tilladt at medbringe, indtage, være påvirket af eller sælge alkohol og andre rusmidler i forbindelse med undervisning og andre aktiviteter. Aktiviteter der træder i stedet for almindelig undervisning kan fx være introdage, hyttetur, ekskursioner og øvrige so-ciale arrangementer. Mercantec kan ved særlige lejligheder give tilladelse til indtagelse af alkohol og kun alkohol un-der hensyntagen til almindelig ansvarlighed. Dette gælder fx: fester, caféarrangementer, di-mission og kursusaktiviteter. Der kan gives tilladelse på studierejser, når dagens program er slut - og altid efter aftale med de ansvarlige undervisere.

Elever, som overtræder reglerne, vil umiddelbart efter overtrædelsen blive bortvist fra skolen eller hjemsendt fra studietur. Skolens ledelse vil efterfølgende, i samarbejde med skolens triv-selskonsulent, tage stilling til den endelige konsekvens og evt. yderligere sanktioner.

Kriminelle aktiviteter vil medføre politianmeldelse.

Skolen vil som udgangspunkt forsøge at fastholde elever med et problematisk forbrug, hvis dette vurderes som hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte elevs situation og studiemiljøet. Det forventes at alle ansatte og elever på skolen aktivt deltager i synliggørelse af sådanne pro-blemer. Ved mistanke om et problem kan skolens trivselskonsulent eller skolens ledelse kon-taktes. Disse vil efterfølgende kontakte eleven for at afdække et evt. misbrugsproblem. Vi øn-sker at støtte personer med et misbrugsforhold. Skolens trivselskonsulent vil, i samarbejde med eleven vurdere, hvilke hjælpeforanstaltninger der skal sættes i værk.

Elever vil derfor altid være velkommen tilbage på Mercantec, når et behandlingsforløb i forbin-delse med brug/misbrug af rusmidler er påbegyndt. Der er udfærdiget særlige retningslinjer for konsekvenser og sanktioner ved overtrædelse af skolens Rusmiddelpolitik, ligesom der er udfærdiget retningslinjer for håndteringen af mistanke/bekymring omkring overtrædelse af skolens Rusmiddelpolitik.

Ved indkvartering på skolens kollegie gælder de regler som er beskrevet i indflytningsaftalen.

Mercantec, den 1. november 2019

Retningslinjer for konsekvenser og sanktioner ved overtrædelse af Mercantecs rusmiddelpolitik

Omhandlende konsekvenser og sanktioner er udfærdiget som et arbejdsredskab med udgangs-punkt i, at eleven indgår i et samarbejde omkring et erkendt eller skønnes forbrug/misbrug af rusmidler, i skoletiden. Forløbet koordineres af elevens uddannelsesleder samt skolens trivsels-konsulent.

Konsekvensliste ved skønnet påvirkethed i skoletiden:

1. Eleven konfronteres med bekymringen.

2. Eleven tages ud af undervisningen og hjemsendes straks. For elever under 18 år orienteres forældre/værge.

3. Elevens uddannelsesleder indkalder efterfølgende til en samtale. For elever under 18 år indkaldes endvidere forældre/værge samt repræsentant fra hjem-kommunen.

4. Aftaler om behandlings- /coachingforløb. Dette forestås af enten:

a. Mercantec

b. Ekstern samarbejdspartner (misbrugsrådgivningen i hjemkom-mune)

5. Ved misligholdelse af aftaler, lavet i forbindelse med ovenstående KAN føl-gende sanktioner iværksættes:

a. Advarsel – mundtlig eller skriftlig

b. Miljøskifte – afdelingsskift, uddannelses – og/eller skoleskift

c. Bortvisning – tidsbegrænset eller permanent

 

Indberetning/underretning eller ”bekymring” KAN udfærdiges og fremsendes til elevens hjem-kommune, på et hvilket som helt tidspunkt i hele forløbet.

For elever under 18 år, bliver forældre/værge ALTID inddraget/orienteret, ligesom der udfær-diges indberetning/underretning/”bekymring” til elevens hjemkommune.

Hvis det ikke vurderes som hensigtsmæssigt, at en elev fortsætter på skolen, skal UU inddra-ges så tidligt som muligt og sikre en god overlevering.

Alle konfiskerede stoffer eller stofrelaterede redskaber overdrages til politiet.