Aktivitet
Selvevalueringen på Mercantec foregår i to led. Første led er skolens strategiarbejde (se under Strategiseminar med strategiplaner). På strategiseminar i august måned diskuterer alle medarbejdere afdelingsvist den overordnede strategiplan, og der laves på baggrund heraf afdelingsvise strategiplaner. Disse planer er retningsgivende for afdelingens øvrige tiltag og aktiviteter gennem året. Andet led i selvevaluering er en opfølgning på den løbende informationsindsamling af kvalitetsresultater gennem året, hvor resultaterne holdes op mod afdelingens strategiarbejde. Her diskuteres og analyseres kvalitetsresultater i forhold til afdelingens målsætninger, og på baggrund heraf prioriteres der indsatser, der skal gøres til særlig genstand for diskussioner og drøftelser, og der udarbejdes en opfølgningsplan herpå.
Mercantec offentliggør planerne jf. kravene gældende i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Hensigt
Alle skolens kvalitetsresultater danner, sammen med afdelingens strategiplaner, afsæt for selvevalueringen, som foregår i de enkelte afdelinger. 
På baggrund af den løbende dokumentationsindsamling, sat op i forhold til afdelingens strategiplan, udvælger den enkelte afdeling et eller flere udvalgte områder, som gøres til genstand for yderligere systematiske og kritiske diskussioner af tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen og undervisningen. Typisk vil man vælge et område, hvor kvalitetsresultaterne ikke lever op til forventningerne i afdelingens strategiplan, eller man vil tage fat i områder, hvor man klarer sig dårligt sammenlignet med andre afdelinger eller skoler.
Hertil laves der en opfølgningsplan, som drøftes og indgår som en del af afdelingernes løbende kvalitetsarbejde i forbindelse med afdelingsmøder, elevrådsarbejde, arbejde i lokale uddannelsesudvalg og i budgetlægning.

Arbejdsgang
1. Kvalitetsafdelingen indsamler og udsender kvalitetsresultater til afdelingerne 2 gange årligt. Dette sker i januar og i juli måned. Den enkelte uddannelseschef indhenter løbende resultater og følger op på kvalitetsresultatet efter afslutningen af et forløb, og igangsætter initiativer på baggrund af resultatet.

Kvalitetsafdelingen bearbejder og udsender resultatet fra elevtrivselsmålingerne til afdelingerne i januar. Kvalitetsafdelingen indbyder afdelingernes kvalitetsansvarlige til et opfølgningsmøde omkring elevtrivselsmålingen i februar. Den kvalitetsansvarlige i afdelingen drøfter resultaterne med medarbejdere og elever forud for opfølgningsmødet med kvalitetschefen (se procedure under Elevtilfredshedsmålinger).
Ansvar: Kvalitetsafdelingen, uddannelseschef
Deadline: Januar og februar

2. Kvalitetsafdelingen udsender årligt (1. marts og 1. juli) to udgaver af en kvalitetsmålsrapport. Heri kan man finde resultater på de senest opdaterede kvalitetsindikatorer. Disse indgår som led i informationsindsamlingen, og bidrager som sådan til de drøftelser, som sker i afdelingerne.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: 1. marts og 1. juli 

3. Mercantecs direktion analyserer resultater fra det foregående år, og vurderer om der eventuelt skal udpeges centrale områder, som skal gøres til genstand for selvevalueringen i alle afdelinger. Uanset dette vil afdelingerne altid også skulle udpege et eller flere områder, som også skal indgå i selvevalueringen.
Ansvar: Kvalitetschef
Deadline: Januar og februar

4. Selvevaluering gennemføres herefter afdelingsvist på baggrund af indsamlede data fra det foregående år. Den kvalitetsansvarlige i hver afdeling sikrer, at der bliver udvalgt et eller flere områder, som gøres til genstand for systematiske og kritiske diskussioner. 

Den kvalitetsansvarlige i afdelingen udarbejder i samarbejde med de enkelte teams en opfølgningsplan, som ud over evt. centralt udpegede indsatsområder også indeholder yderligere indsatser. Denne plan skal i dokumenteret form beskrive ændringsbehov og løsningsforslag, som måtte komme på baggrund af selvevalueringen, samt opfølgning på sidste års plan.

5. Opfølgningsplanen sendes til kvalitetsafdelingen. Kvalitetschefen godkender planerne.
Deadline: Uge 8 

6. Den ansvarlige uddannelseschef diskuterer planen med direktøren på månedsmøderne.
Ansvar: Den ansvarlige uddannelseschef             
Deadline: Februar

7. Opfølgningsplanen fremlægges og debatteres med elevråd og med det lokale uddannelsesudvalg i første kvartal.
Ansvar: Den ansvarlige uddannelseschef             
Deadline: februar

8. Opfølgningsplanen synliggøres på Mercantecs webside.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: 1. Marts  

Link til:
Visuel præsentation af selvevaluering
Eksempel på opfølgningsplan (tom). Dette eksempel er en pdf-fil. Den opfølgningsplan, som afdelingerne skal udfylde og returnere, er en PowerPoint-fil.