Projektets formål er social inklusion på grundforløb på erhvervsuddannelser, således at flere elever trives og fastholdes i uddannelse. Desuden herigennem at bidrage til realisering af Verdensmålene 4 og 10. På lang sigt ønsker projektet at bidrage til øget rekruttering og gennemførsel på erhvervsuddannelser samt mindske ulighed for unge under uddannelse og øge alles senere muligheder på arbejdsmarkedet.

Projektet kombinerer Verdensmåls (4 og 10) ønske om at mindske ulighedsfaktorer så som alder, køn, etnicitet, økonomi og religion samt at involvere elever i processer og beslutninger gennem et didaktisk fokus på social inklusion på grundforløbet på erhvervsuddannelser. Derved konkretiseres verdensmål i en dansk kontekst og bidrager til løsning på erhvervsskoleområdet om at fastholde elever og uddannede en efterspurgt arbejdskraft.

Gennem afdækning af ulighedsskabende faktorer, gennem interviews med lærere og elever samt kompetenceudvikling i netværk på tre erhvervsskoler udvikles didaktik. Dette netværk kvalificerer udviklingsprocessen kombineret med logbogsskrivning og observation. I afprøvningen inddrages elever som aktive aktører med henblik på social inklusion. Evalueringstilgangen inddrager eleverne.

Projektets tre delmål:

1: Få viden om ulighedsfaktorer og –ulighedsskabende situationer på grundforløbet på erhvervsuddannelser

2: Forstå og omsætte idealer i Verdensmål ind i en konkret undervisningskontekst

3: Inddrage elever i social og `politisk´ deltagelse i konkrete beslutninger på erhvervsuddannelser

Succeskriterierne er:

1. At der udarbejdes en oversigt over ulighedsfaktorer og -situationer, således som lærere og elever har erfaringer med det på erhvervsuddannelserne.

2. Verdensmål forbindes med de konkrete erfaringer og på den baggrund arbejdes med værdiskabende praksisser og udvikles inkluderende didaktik på erhvervsuddannelserne.

3. På tværs af erhvervsskoler arbejdes med social inklusion, således at elever får positive erfaringer med deltagelse i processer og beslutningsprocesser

Tidsperiode

Startdatoen er 03-01-2022 og projektet afsluttes 31-12-2023

Projektejer, samarbejdspartnere og projektleder

Mercantec deltager i alle de beskrevne projektaktiviteter og bidrager med undervisere og elever, som indgår aktivt i projektet. Indgår i styregruppe og medvirker aktivt til evaluering, formidling og forankring.

Projektpartnerskabet består af Mercantec, UCRS, Learnmark og VIA. Projektet ledes af Learnmark og der er etableret en styregruppe og en arbejdsgruppe med en deltager fra hver af parterne i projektet, som sammen med VIA løbende indgår i et tæt samarbejde om de konkrete aktiviteter.

Mercantecs lokale projektleder er: Kristina Margrethe Rasmussen, der kan kontaktes på kmra@mercantec.dk

Samlet økonomi

Projektets samlede størrelse er 742.800 kr. Hvoraf Region Midtjyllands Uddannelsespulje støtter projektet med 549.200 kr.

Tilskudsgiver

Region Midtjyllands Uddannelsespulje efteråret 2021