Midtbyens Gymnasiums pædagogiske grundlag baserer sig på Mercantecs værdier og tager sit udgangspunkt i vores elever; de forudsætninger, de kommer med, og de krav, der stilles i de gældende bekendtgørelser.

En vigtig del af gymnasiets virke er at danne vores elever til personlig myndighed, livsduelighed og demokratisk medborgerskab og til ansvarlighed over for medmennesker, natur, miljø, klima og samfund.

Det er desuden vigtigt for os i dagligdagen at have elevernes fremtid for øje, da vi forbereder dem til videregående uddannelser. Det er derfor vores mål, at vores elever:

  • Tilegner sig erhvervsrettet dannelse, viden og kompetencer.
  • Opnår faglig indsigt og studiekompetencer.
  • Opnår fortrolighed med forskellige arbejds- og samarbejdsformer.
  • Udvikler evnen til at tænke selvstændigt og indgå tænksomt i fællesskaber.
  • Evner at tænke kritisk og er åbne for forskellige tankegange.
  • Udvikler kreative og innovative evner og kritisk sans.
  • Tager initiativ og formår at løse opgaver kreativt.
  • Tager medansvar for egen læring og for et trygt og fordomsfrit læringsmiljø.
  • Erfarer, at der er en sammenhæng mellem arbejdsindsats og fagligt udbytte.

Vores elever kommer til Midtbyens Gymnasium med vidt forskellig baggrund. Det er vigtigt for os at møde den enkelte med muligheder for at lære på forskellige niveauer, på varierede, inkluderende og motiverende måder i stærke læringsfællesskaber.

Vi møder desuden vores elever med forventninger om, at de bidrager til gymnasiet, fællesskabet og til deres egen læring og udvikling. Det er vigtigt for os, at eleverne undervises på et for den enkelte udfordrende fagligt niveau, og at fagene og deres mål giver mening for eleverne.

Vi har fokus på den gode relation som fundament for elevernes læring og trivsel, og vi arbejder målrettet på dette både i klasserummet samt i lærernes og elevernes fællesskaber. Derigennem styrkes motivationen for både fag og indsats.

Undervisningen tilrettelægges med tydelige faglige mål, løbende evaluering og feedback til eleverne. Der er variation i undervisnings- og arbejdsformer, og undervisningen tilrettelægges med faglig og studiekompetencemæssig progression. 

Vi lægger i undervisningen stor vægt på innovation og problemløsning, herunder ved at arbejde med virkelighedsnære cases og projekter samt kombination af teori og praktik i værksteder og laboratorier.

Det er desuden vigtigt for os, at gymnasiet er åbent for eksterne samarbejdspartnere i lokalområdet, hele landet og udlandet, og ikke mindst er det vigtigt, at eleverne gennem arbejdsformer, opgavetyper og læringsmiljøet mærker værdien af forskellighed og fællesskab.