Mercantecs pædagogisk didaktiske grundlag bygger på skolens værdier og udgør fundamentet for skolens pædagogiske arbejde og dertilhørende strategiske indsatsområder. Indsatser og handleplaner er beskrevet i de respektive afdelingsplaner.

Samlet set bidrager værdierne, det pædagogisk didaktiske grundlag og strategierne til, at Mercantec formår at leve op til sin mission og realisere sin vision.

Vi er tæt forbundet til det omgivende erhvervsliv, til kommunen vi er placeret i, til ministeriet og de faglige udvalg. Disse fællesskaber med omverdenen skaber den baggrund, som holder Mercantec relevant og tidssvarende. Vi samarbejder med omverdenen og får behov og potentialer til at mødes.  

Mercantecs pædagogisk didaktiske grundlag på erhvervsuddannelsesområdet og voksen-efteruddannelsesområdet er bygget op om en række stærke kendetegn, vores DNA, som skal kunne genfindes i al undervisning – om end i forskellig grad afhængig af, hvor man befinder sig i sin erhvervsuddannelse eller i et kortere kursusforløb.

Disse kendetegn er:

Stærke fællesskaber:
På Mercantec opbygger og understøtter vi stærke læringsfællesskaber, der udgør fundamentet for den enkeltes personlige og faglige udvikling inden for rammerne af et trygt, inkluderende, motiverende og krævende læringsmiljø. 

Fællesskabet er båret af en række nødvendige relationer dels mellem lærere og elever/deltagere og dels mellem eleverne/deltagerne. Fællesskaber kommer ikke af sig selv; men skal initieres og vedligeholdes professionelt – dette er en væsentlig del af læreropgaven. Vi stiller ligeledes krav til vores elever/deltagere om at træde ind i dette fællesskab med nysgerrighed og mod på at lære nyt og således være aktivt medvirkende. Vores tilknyttede virksomheder udgør en vigtig dimension af fællesskaberne.

Sammenhængende læringsforløb og tilpassede undervisningsmetoder:
Det er af afgørende betydning for elevernes/deltagernes succes og motivation, at vores uddannelser og kurser planlægges, gennemføres og opleves som sammenhængende og koordinerede læringsforløb. Vores elever/deltagere vil i løbet af uddannelsen opleve forskellige undervisere, metoder og variation. Den pædagogisk didaktiske tilgang vil derfor afhænge af, hvilket uddannelsesområde man som elev, lærling eller kursist deltager i. Det er med til at uddanne og udvikle.

Gennem vores pædagogiske praksis og undervisningsmetoder udfordrer vi til stadighed den enkelte elev/deltager og sikrer, at undervisningen opleves som praksisnær, relevant, vedkommende og motiverende. 

Faglig stolthed
Vores erhvervsuddannelser er tilrettelagt som vekseluddannelser, hvilket åbner for en række unikke læringsmuligheder, hvor vi kobler teori og praksis med hinanden. Vi arbejder - både i uddannelser og kurser - med udgangspunkt i en konkret faglighed – et håndværk. Alt hvad vi laver skal kunne relateres til dette. Det er netop den uafbrudte kobling til denne faglighed, der sikrer at undervisningen får relevans og mening for den enkelte elev/deltager. Når vi udforsker vores faglighed, skal vi være nysgerrige, eksperimenterende, nyskabende og udfordrende - rammesat af kendte faglige traditioner, konventioner og god faglig praksis.

Forbedrede læreprocesser
Vores pædagogisk didaktiske læringssyn bygger på pragmatisme – altså en videnskabeligt forankret erhvervspædagogisk praksis, hvor læring dannes gennem faglig involvering i sociale processer. 

Når man tager en erhvervsuddannelse eller et kursus på Mercantec bygger vi oven på det faglige / håndværksmæssige. Ud over at kunne sit håndværk kræves der en del flere kompetencer for at kunne bringe håndværket i spil. Der kræves personlige, sociale og kognitive kompetencer. Den allervigtigst kompetence, vi arbejder med her, er læringskompetencen – viljen og evnen til at lære nyt og løbende tilpasse sig selv og ens faglighed til de skiftende omstændigheder/vilkår i det omgivende samfund/erhvervsliv. 

Vi vil danne og uddanne, men vi vil også vise rummelighed og understøtte, at alle vores elever/deltagere udvikler sig, så langt de hver især kan.

Tydelige læringsmål
Uanset om man som elev/deltager befinder sig i begyndelsen af sit uddannelsesforløb eller nærmer sig slutningen – uanset om der er tale om en lang flerårig uddannelse eller et kortere kursusforløb skal mål, målsætninger og forventninger være tydelige. Langsigtede målsætninger skal suppleres med korte, nærværende og relevante mål således, at der kan laves en løbende konkret forventningsafstemning mellem lærer og elev/deltager. Der skal være en synlig sammenhæng mellem læringsmål, den tid der er afsat og den indsats, der forventes, så ingen må være i tvivl om, hvad der forventes dels på kort sigt og dels i et større perspektiv for at opnå succes.