På Mercantec er vi optaget af sammenspillet mellem det enkelte individ og fællesskabet, hvor der fokuseres på den enkelte elev samtidig med erkendelsen af, at fællesskabet danner ramme for liv og læring. Vi vil bidrage til at udvikle og integrere alle unge i uddannelserne. Vi ønsker heri at tage udgangspunkt i individets forudsætninger, styrker og behov. Dette er vores udgangspunkt for at udfordre den enkelte. Samtidig ønsker vi at understøtte og sikre tilhørsforholdet til skolen gennem gruppedannelser og fællesskaber. Vi har en særlig interesse i at opbygge og understøtte faglige fællesskaber, der kan danne ramme for den enkelte elevs udvikling.

Vi bygger på et dannelsesperspektiv, hvor målet er, at den enkelte elev opnår livsduelighed gennem en alsidig personlig og faglig udvikling; dette med særlig vægt på arbejdsmarkedet, omverdensforståelse og demokratiske værdier. Vi baserer således alle vores uddannelser på et alment og bredt fagligt fundament, og sigtet heri er, at eleverne bliver rustet til at tackle de udfordringer og forandringer, som de vil møde i deres fremtidige arbejdsliv.

Det er vores erfaring, at der er mange praktiske og måske også sociale og personlige problemer, der skal håndteres i forbindelse med en ungdomsuddannelse, og dem kan vi hjælpe eleven med.

På Mercantec har vi et særligt korps af medarbejdere, der vil støtte og vejlede eleven gennem uddannelsen. Det er vores mål, at vi er synlige og tæt på eleven. Derfor er der til hvert af skolens uddannelsesområder knyttet en eller flere medarbejdere, så eleven er sikker på at få relevant og målrettet støtte af en person, der har indgående kendskab til den valgte uddannelse.

Kontaktlærer
Kontaktlæreren har ansvaret for elevens overordnede trivsel og er bindeled mellem den enkelte elev, klassen, klassens undervisere, studievejleder, bedsteforældre, trivselskonsulent, forældre og ledelse. Kontaktlæreren er den som hjælper eleven med det faglige, følger op på elevens deltagelse i undervisningen og sikrer eleven får valgt de rette fag i forhold til den ønskede uddannelse. Kontaktlæreren afholder løbende samtaler med eleven med henblik på at sikre god trivsel.

Studievejleder
Vore studievejledere giver råd og vejledning om uddannelse, både under den valgte uddannelse og i forbindelse med afslutning af uddannelsen. De hjælper med de opgaver og udfordringer, der er forbundet med at gennemføre en uddannelse. Studievejleder hjælper med valgfag og niveauer på de enkelte fag og har også fokus på muligheder i forbindelse med efter- og videreuddannelse.

Trivselskonsulenter
Skolen har tilknyttet trivselskonsulenter til de enkelte uddannelser. Her kan eleven få hjælp til at overvinde de hindringer, der står i vejen for, at kunne gennemføre en uddannelse. 
Det kan være praktiske problemstillinger som: fremmøde, økonomi og elevens boligsituation.
Det kan også være mere personlige problemstillinger som fx: tvivl om at kunne slå til på uddannelsen – både fagligt og socialt eller problemer i familien/med kæresten 
Trivselskonsulenten er her for eleven og er underlagt tavshedspligt. Trivselskonsulenten fungerer som bindeled mellem eleven og uddannelse og er med til at sikre, at eleven gennemfører uddannelsen.

Bedsteforældre
I hver uddannelsesafdeling er der 1- 2 bedsteforældre som hjælper eleven gennem sin uddannelse. Eleven kan tale med bedsteforældrene om alt, de kan hjælpe eleven med en opgave, de kan læse lektier med eleven, hjælpe med sociale ting eller andre ting som er relevante for eleven.

Psykologer
Vi har psykologer tilknyttet skolen. Vore trivselskonsulenter hjælper eleven med kontakt til psykologen samt det videre forløb.

Læselærer og SPS støtte
Udover ovenstående har vi på skolen også tilknyttet læsevejledere og undervisere som har et særligt ansvar for at søge ekstra midler og støtte hjem til eleven i forbindelse med at kunne gennemføre uddannelsen.

Elevråd
Vi har et elevråd i hver uddannelsesområde hvis primære opgave er at varetager elevernes fælles undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser på skolen.

Udover ovennævnte henviser vi til skolens anti-mobbestrategi, kodeks for den professionelle underviser samt den pædagogiske strategi.
Vi samarbejder med en lang række eksterne parter som også har betydning for elevens trivsel. Som eksempel herpå kan nævnes kommuner, rusmiddelcenter, virksomheder og SSP arbejde.

Mette Selchau
April 2017

trivselskoncept-april-2017_650x786