Mercantec arbejder løbende på at sikre og udvikle kvaliteten i alle skolens ydelser og derfor gennemføres kvalitetsvurderinger og kvalitetsforbedringer løbende. Til dette formål er denne kvalitetsvision udarbejdet.

Mercantecs målsætning er at sætte fokus på kvaliteten i undervisningen inden for de uddannelser der gennemføres på Mercantec. På den måde lever kvalitetssystemet op til både skolens og ministeriets krav om kvalitetssikring af undervisningen samt bekendtgørelsen om Åbenhed og gennemsigtighed. Dette skal sikres gennem de fastsatte metoder og procedurer, hvor aktuelle roller og opgaver er nærmere beskrevet.

God kvalitet er på Mercantec defineret som en kombination af to forhold, nemlig:

 • at elever, studerende og kursister erhverver sig de kompetencer, der er meningen med uddannelserne (de tilsigtede kompetencer), og
 • at disse kompetencer er i overensstemmelse med virksomhedernes og arbejdsmarkedets behov for viden og færdigheder (de relevante kompetencer).


Mercantec har valgt at etablere et elektronisk kvalitetsstyringssystem, da dette giver medarbejdere, elever, studerende, virksomheder, samarbejdspartnere og andre interesserede let adgang til hvorledes skolen arbejder med kvalitetsudvikling.

Kvalitetsstyringssystemet anses som et hjælpe værktøj til at sikre, at skolens ydelser kontinuerligt er af så høj kvalitet som muligt i forhold til de givne rammer.

Mercantec arbejder med kvalitetsudvikling og styring idet vi har et ønske om:

 • At have fokus på løbende forbedringer
 • At have fokus på kunders tilfredshed
 • At have fokus på medarbejdernes tilfredshed


Efterleve gældende lovgivning og krav fra eksterne parter – eksempelvis undervisningsministeriet. 
Nærværende kvalitetsbeskrivelse sammenfatter Mercantecs arbejde med kvalitetsstyring. Som et supplement til kvalitetscirklen findes et antal af procedurer og instruktioner, som mere konkret beskriver de fysiske aktiviteter der fører frem til skolens resultater. Disse er at finde på skolens intranet.

Mercantec ønsker at kunne benchmarke kvalitetsresultater med andre skoler og derfor gennemføres målinger i samarbejde med  ESB netværket: Evaluering, Samarbejde og Benchmarking. I regi af dette netværk og med assistance fra et eksternt analysefirma gennemfører skolen forskellige typer af brugerundersøgelser og resultaterne herfra anvendes til den fortsatte kvalitetsudvikling.

Kvalitetsreglerne gælder for hele Mercantec, hvilket vil sige for nedenstående forretningsområder.

 • Erhvervsuddannelser (EUD)
 • Erhvervsgymnasier (HTX og HHX)
 • Efteruddannelsesaktiviteter (AMU)
 • Praktikcenter
 • Kollegiet
 • Serviceydelser
 • Samarbejder med folkeskoler
 • Virksomheder


I forbindelse med kvalitetsarbejdet på Mercantec er udarbejdet følgende kvalitetsvision: 

Mercantec ønsker at:

udbyde uddannelse af høj kvalitet for elever, studerende og kursister samt virksomheder i vores lokale og regionale område

Mercantec ønsker endvidere at forbedre konkurrenceevnen gennem løbende tilpasninger og forbedringer, være virksomhedernes foretrukne uddannelsespartner og støtte medarbejderne omkring kvalitetsudvikling af undervisningen, og derigennem medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø.


Ansvar, beføjelser og kommunikation:
Direktion og chefgruppe er ansvarlig for Mercantecs kvalitetspolitik, kvalitets målsætning og overordnede kvalitetsstyringssystem.

Vicedirektøren er ledelsens repræsentant for så vidt angår kvalitetsstyring og – udvikling og er som sådan ansvarlig for den løbende ajourføring og udvikling af kvalitetssystemet. Vicedirektøren skal sikre at kvalitetsstyringssystemet til stadighed tilfredsstiller myndighedskrav samt fokuserer på vore kunders tilfredshed i øvrigt.

Vicedirektøren skal sikre at alle chefer er fortrolige med Mercantecs kvalitetsstyringssystem. Den respektive chef har herefter ansvaret for at samtlige medarbejdere i eget område får tilstrækkelig indføring og information omkring kvalitetsstyringssystemet, således de kan anvende systemet. Cheferne er desuden ansvarlige for at reagerer såfremt der er uhensigtsmæssigheder i systemet.  Cheferne skal ligeledes sikre implementering af korrigerende og forebyggende handlinger.

Vicedirektøren skal til stadighed sikre opdatering og udvikling indenfor området. Vicedirektøren har dermed også en meget vigtig rolle i forhold til kommunikationen indenfor kvalitetsområdet.

Alle medarbejdere er ansvarlige for at arbejde i overensstemmelse med kvalitetsstyringssystemet, herunder overholde interne og eksterne kvalitetskrav og for at give nærmeste leder information omkring uhensigtsmæssigheder i systemet samt at give eventuelle forbedringsforslag hertil.

Kvalitetsmålsætning
Mercantecs overordnede målsætning er at være blandt de bedste i branchen.

ALLE undervisningsaktiviteter behandles jævnfør Mercantecs kvalitetsmodel for derigennem at:

 • Skabe bevidsthed om kvalitet i alle led
 • Signalere handlekraft og vilje/evne til udvikling og tilpasning
 • Skabe et naturligt link mellem skolens Q-praksis, ledelse og personalepolitik
 • Skabe en fælles kvalitetsudvikling hvor vi lærer af hinanden, og hvor der er
 • Åbenhed og erfaringsudveksling gennem præsentation af ”best practice”.

 

Mette Selchau 01-01-2016
 

Kvalitetssystem