Her på siden findes information om retningslinjer vedr. COVID-19 på Mercantec. 

Krav om test

I forbindelse med den delvise genåbning af Danmark er der indført krav om test på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet.

For dig som elev/kursist på Mercantec betyder dette, at du ved fremmøde på Mercantec altid skal kunne dokumentere, at du indenfor de seneste 72 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat på en COVID-19-test.

Der vil på Mercantec blive gennemført daglig kontrol af, om du som elev/kursist efterlever kravet.

Du skal blive testet i et af de etablerede testcentre (pcr eller hurtigtest).

I henhold til udmeldingen fra Undervisningsministeriet arbejder vi på, at vi i løbet af april måned kan tilbyde, at du tester dig selv på skolen. Dette test-setup er ikke klar endnu, og I skal derfor, indtil I hører andet, benytte jer af det allerede eksisterende testsystem.

Hvis ikke du kan fremvise et negativt testsvar på COVID-19-test, kan du ikke deltage i den fysiske undervisning, og du vil få fravær. Du har ikke krav på fjernundervisning hjemmefra.

Hvis du er testet positiv for COVID-19 gælder de almindelige regler for fravær i forbindelse med sygdom, og du har mulighed for at følge virtuel undervisning.

Nærmere om kravene til test:

· Testen skal være gennemført som enten kvikkest eller PCR-test

· Dokumentation for test skal findes i enten papirformat eller elektronisk

· Af dokumentationen skal følgende fremgå: Den testedes navn svarende til navnet på medbragt pas, kørekort eller sundhedskort, tidspunktet for testen samt resultatet af testen

Undtagelser til krav om test:

Krav om test gælder ikke for elever/kursister, der

· af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.

· som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.

· tidligere har været smittet med COVID-19 indenfor et nærmere bestemt tidsrum, idet vedkommende kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-eller kvikkest, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

Ift. undtagelse fra krav om test, foretager skolen en samlet vurdering i forhold til, om en elev undtages.

Lægeerklæringer kan indgå som en del af dokumentationen for særlige sundhedsmæssige udfordringer, men der er ikke krav om lægeerklæring, eksempelvis hvis skolen mener at have tilstrækkeligt kendskab til eleven til at foretage en vurdering uden fremvisning af lægeerklæring.

Det er skolen, der afgør, om der er behov for lægeerklæring for at vi kan vurdere, om eleven skal undtages test.

Organisering af undervisningen og afstand

Elever, kursister mv. skal så vidt muligt holde 2 m. afstand til andre elever/kursister mv. Inden for stamklassen kan den generelle anbefaling på 2 m. dog fraviges. På AMU kan afstandskravet på 2 m. også fraviges.

Undervisning af sårbare unge og voksne er undtaget fra den generelle anbefaling om mindst 2 meters afstand. Ved afholdelse af prøver, som ikke er aflyst, bør den generelle anbefaling om at holde mindst 2 meters afstand i videst muligt omfang følges. Prøverne kan undtagelsesvist afvikles uden afholdelse af 2 meters afstand, hvis prøveformen umuliggør overholdelse heraf.

Mundbind

Mundbind skal bæres udenfor klassen og ved værkstedsundervisning.

Eleverne skal selv medbringe mundbind. Undervisningsministeren har oplyst, at studerende/elever, der ikke selv har mulighed for at afholde udgiften til mundbind, gratis kan afhente mundbind på kommunens Borgerservice

Rejser til udlandet

Fra fredag den 8. januar 2021 er rejsevejledningerne skærpet fra at være ”orange” til at være ”røde”. Det vil sige, at alle rejser til hele verden frarådes, foreløbig frem til den 20. april 2021.

Vælger en elev/kursist trods Udenrigsministeriets rejsevejledninger at rejse til udlandet, opfordrer myndighederne kraftigt til, at man tager en kviktest umiddelbart ved ankomst til Danmark. Samtidig opfordrer myndighederne til, at man går i selvisolation i 10 dage efter sin hjemkomst. Selvisolationen kan dog afbrydes af et negativt svar på en PCR-test (ikke kviktest), som er foretaget tidligst på 4. dagen efter indrejse i Danmark. Skærpelsen af rejsevejledningerne betyder, at også erhvervsrejser nu frarådes, med ganske få undtagelser.

Såfremt en elev/kursist rejser til udlandet til trods for disse rejsevejledninger, fastholder vi på Mercantec, at elever/kursister ikke må komme på skolen før 10 dage efter udrejsen fra det pågældende land. Selvisolationen kan dog brydes, hvis man lader sig teste (tidligst) på 4. dagen efter hjemkomst (ikke hurtig-test), og hvis testen er negativ. I så fald må man bryde sin selvisolation og igen komme på skolen.

Ikke-nødvendige rejser (turist-rejser): Elever/kursister, som har været på ikke-nødvendige rejser, vil i denne situation ikke modtage fjernundervisning som erstatning for fysisk undervisning og vil blive registreret med fravær.

Nødvendige rejser (fx uopsættelige familiebegivenheder som sygdom/begravelse): Ved nødvendige rejser til ”orange” lande, skal man stadig gå i selvisolation ved hjemkomst, men elever har krav på fjernundervisning.

Undtagelsen her til er dog, at hvis et land udelukkende bliver ”orange” på grund af landets indrejserestriktioner over for danske rejsende og ikke på grund af smittespredning, behøver man ikke blive hjemme i 10 dage efter hjemrejse. Vi henviser til Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som findes her

Anvisninger ved tegn på sygdom / COVID-19

Hvis du selv har symptomer på sygdom

· Du skal blive hjemme og gå i selvisolation ved tegn på, at du er smittet med Corona-virus. Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed.

· Kontakt din læge og bed om at blive henvist til test. Fortsæt selvisolationen og kom ikke i skole, mens du venter på testsvar.

· Hvis din test er positiv for coronavirus skal du fortsat blive hjemme. Kontakt straks uddannelseslederen for afdelingen. Derefter vil skolen foretage den nødvendige smitteopsporing på skolen.

· Hvis testen er negativ er du ikke smittet med coronavirus. Du kan komme i skole igen, når du føler dig rask.

Nær kontakt til en bekræftet smittet coronavirus

Hvis du har haft nær kontakt med en person, der er bekræftet smittet med coronavirus, skal du blive hjemme fra Mercantec. Du skal selvisolere dig og lade dig teste i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledninger.

Følgende betragtes som nær kontakt:

· Personer, som bor sammen med en smittet person

· Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person

· Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)

· Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 2 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)

· Du har været sammen med en smittet person inden for 2 meter i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte:

o Aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, høj tale og råb.

o Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse fx fitness eller yoga.

o Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation.

For at blive betragtet som nær kontakt skal du have haft nær kontakt med personen, som er smittet med coronavirus, i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. Har personen ingen symptomer regnes de 48 timer fra testtidspunktet

Deltagelse i undervisningen

· Hvis du afventer testsvar og er hjemme pga. symptomer på corona, eller fordi du har været i nær kontakt med en konstateret smittet person, tilbyder vi dig fjernundervisning, og du skal deltage heri. Du får ikke fravær. Vælger du derimod at være hjemme, fordi du har ladet dig teste af andre årsager end disse, tilbyder vi ikke fjernundervisning, og du får fravær.

· Er du syg af corona, og kan du ikke deltage i fjernundervisning, noteres du som fraværende efter de almindelige regler for sygefravær

Skriv til din kontakt/teamlærer/faglærer, hvis det er nødvendigt for dig at blive hjemme som følge af ovenstående retningslinjer. Din lærer vil informere dine øvrige lærere om, at du er hjemme. Lærerne sørger herefter for, at du kan deltage i fjernundervisning.

Rask igen – hvornår kan du komme tilbage på Mercantec?

Vi følger Sundhedsstyrelsens regler, som er følgende:

Hvis personen testes positiv for COVID-19, skal personen blive i selvisolation:

· indtil 48 timer efter at personen ikke længere har symptomer, eller

· efter 10 dage, hvis vedkommende har haft to feberfrie dage (uden brug af febernedsættende medicin som fx paracetamol), og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som hoste eller tab af smags- og lugtesans.

For en person, som testes positiv for COVID-19 uden at have symptomer, gælder følgende:

· Den smittede person uden symptomer skal selvisoleres i 7 dage, efter testen blev taget (ikke 7 dage efter modtaget testsvar) og anses herefter for at være smittefri. Udvikler den smittede person symptomer i denne periode, kan selvisolationsperioden ophæves, når kriterierne som beskrevet øverst i boksen er opfyldt.

Smittede personer skal ikke testes negativ for at komme tilbage igen på uddannelsesstedet. Testen kan nemlig i en længere periode efter symptomophør være positiv pga. inaktiv virus, selv om man er rask og ikke længere smitter.

Dagen før, at du kommer tilbage på Mercantec, bedes du kontakte lederen af afdelingen, som sikrer en positiv tilbagevenden til dine klassekammerater.

Yderligere information

Ønsker du yderligere information – se følgende links til Sundhedsstyrelsens forskellige retningslinjer:

Til dig, der har symptomer - se her

Til dig, der er testet positiv - se her

Til dig, der er nær kontakt - se her

Forebyggelse af smittespredning - se her 

Sundhedsstyrelsens gode råd til unge - se her