Retningslinjer for håndtering af Covid-19 på Mercantec fra 1. august

Efter sommerferien kan vi vende tilbage til en hverdag, som er tættere på den hverdag, vi var vant til inden Covid-19. Undervisningsministeriet har i samarbejde med  Sundhedsstyrelsen udarbejdet nye retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for bl.a. erhvervsskolesektoren, som gælder fra 1. august.

Med de nye retningslinjer kan vi undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen. Der skal dog fortsat være fokus på god hygiejne mv.

Nedenfor fremgår Mercantecs retningslinjer gældende fra 1. august 2020 i forbindelse med forebyggelse af smittespredning af Covid-19, og nedenstående erstatter tidligere udmeldte retningslinjer:

Undervisningen
Fra 1. august følger vi de almindelige bestemmelser i lovgivningen for undervisningen, som vi kender dem fra tiden før Covid-19.

Nødundervisningsbestemmelserne kan kun anvendes i helt ekstraordinære tilfælde, for eksempel hvis vi pga. smitte er nødt til at sende et større antal elever/kursister eller medarbejdere hjem.

Hvis nødundervisningsbestemmelserne anvendes, skal dette begrundes overfor STUK. Som sagt skal der noget helt ekstraordinært til, før nødundervisning kan finde sted, og beslutning derom kan kun tages af chefen for området i samarbejdet med skolens direktør.  

Elevernes deltagelse i undervisningen samt fysisk fremmøde

Alle elever og kursister skal deltage i undervisningen.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledningsmateriale om, hvornår elever i øget risiko efter en individuel vurdering ikke bør komme i skole. Find mere information her

Elever, der i henhold til dette skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning.

En elev/kursist vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme/eleven vælger at blive hjemme, uanset at skolen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Eleven vil i denne situation ikke modtage fjernundervisning.

Medarbejdere i den øgede risikogruppe kan som udgangspunkt godt komme på arbejde.
Se Sundhedsstyrelsens vejledning her
Nødvendige individuelle hensyn kan drøftes med nærmeste leder.

Bor en medarbejder i samme husstand som en person, der er i særlig risiko, kan medarbejderen som udgangspunkt godt komme på arbejde. Igen bør medarbejderen kontakte sin leder, hvis der er nødvendige individuelle hensyn, som skal drøftes.  

Ferierejser

Vælger en elev/kursist eller medarbejder trods Udenrigsministeriets rejsevejledninger at rejse til et af de lande, som de fraråder rejser til (orange lande), opfordrer myndighederne fortsat til, at man holder sig hjemme i 14 dage efter sin hjemkomst.

Vi fastholder derfor på Mercantec, at elever/kursister og medarbejdere  ikke må møde på skolen før 14 dage efter udrejsen fra et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til (orange lande).  
Eleven vil i denne situation ikke modtage fjernundervisning og vil blive registreret med fravær. Hvis en medarbejders ferie er slut, vil medarbejderen i de 14 dage som udgangspunkt ikke modtage løn fra Mercantec.

Organisering af undervisningen og afstand

 • Fra 1. august skal der ikke længere holdes minimum 1 meters afstand mellem elever i samme gruppe. Dette betyder, at der ved undervisning i klassen, på valgfagshold el. lign, ikke skal holdes minimum 1 meters afstand, og dette gælder både ved undervisning i klasselokaler og værksteder.
  Elever/kursister og medarbejdere opfordres til at være ekstra opmærksomme på håndhygiejne samt på at reducere varigheden af ansigt-til-ansigt kontakter.
   
 • På fællesarealer mv., hvor andre klasser og hold også opholder sig, skal elever og kursister holde mindst 1 meters afstand til hinanden.
   
 • Medarbejdere bør så vidt muligt holde minimum 1 meters afstand til kolleger og elever i normale situationer og minimum 2 meter til første række af elever ved tavleundervsining. Anbefalingen om 1 meters afstand kan fraviges, når det er nødvendigt for, at undervisningen kan gennemføres efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen.
   
 • Elevernes/kursisternes klasse/hold skal være udgangspunktet for alle aktiviteter i skolen. Grupperingerne bør typisk udgøre op til 30 elever/kursister, som primært bør undervises i samme lokale.
   
 • Hvis elever/kursister har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne kan de skifte lokale og deltage i undervisning sammen med andre, når det er en forudsætning for, at undervisningen kan gennemføres efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen, herunder den fulde fagrække.
   
 • Ved sang, råb m.m., hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, anbefales det, at både medarbejdere og elever/kursister holder 2 meters afstand.
   
 • Pauser og frikvarterer bør så vidt muligt holdes klassevist forskudt . Så længe elevernes aktiviteter i videst muligt omfang foregår indenfor klassen, kan flere klasser godt holde pauser samtidigt og opholde sig samtidigt på f.eks. udenomsarealer.
   
 • Ved sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt anbefales øget opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
   
 • Fester og introarrangementer bør begrænses.

Fysisk indretning af fællesarealer

 • Ensrettede trapper og gangarealer - dog ikke nødvendigt de steder, hvor der kan holdes afstand på 1 meter ”næse til næse”. 

Hygiejne

Håndhygiejne:

 • Håndvask ved ankomst til skolen. Hyppig håndhygiejne gennem dagen, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning og efter host/nys.
   
 • Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg og før håndtering af madvarer.
   
 • Der er godkendt håndsprit tilgængelig for alle elever.

Rengøring

 • Hyppig rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, udstyr, redskaber, vandhaner, toiletter mv.
   
 • Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes, inden de er helt fyldt.

Håndtering af elever/kursister/medarbejdere med tegn på COVID-19 eller smittetilfælde

 • Elever/kursister eller medarbejdere, der har symptomer på Covid-19, skal straks isolere sig fra andre, og hvis vedkommende er på skolen, skal denne straks tage hjem. Tag kontakt til egen læge for en vurdering af, om test skal iværksættes, og følg lægens anvisninger. Se Sundhedsstyrelsens  anbefalinger her
   
 • En elev/kursist eller medarbejder, der er bekræftet smittet med Covid-19,  opfordres til straks at orientere uddannelseslederen for afdelingen/sin nærmeste leder. Derefter vil skolen, med elevens/kursistens/medarbejderens samtykke, informere øvrige relevante elever/kursister og medarbejdere om, at de skal være særligt opmærksomme på eventuelle sygdomstegn.  
   
 • Skolen er behjælpelig med at vurdere, om nogen kan betragtes som ”nære kontakter” og med at informere disse om, at de skal blive hjemme, indtil der foreligger en test for Covid-19, der er negativ, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer findes her.
   
 • Elever/kursister eller medarbejdere, der har været i tæt kontakt med personer, som er bekræftet smittet med Covid-19, skal blive hjemme fra Mercantec og hurtigst muligt tage kontakt til egen læge og derefter følge lægens anvisninger. Dette gælder, uanset om man har symptomer på sygdom eller ikke.
   
 • Ved eventuelle smittetilfælde vil skolen følge vejledningerne fra Sundhedsstyrelsen her.


Forholdsregler og retningslinjer i relation til Covid-19 for kantine og kollegiet på Mercantec

Kantine 
Skærpede forholdsregler og retningslinjer i relation til COVID-19  for bespisning på Midtbyens gymnasium og H. C. Andersens Vej 9 - se her

Kollegiet 
Retningslinjer for adfærd på H.C. Andersens Kollegiet i forbindelse med COVID-19  - se her