Corona-update den 21. januar 2021

Retningslinjer for håndtering af Covid-19 på Mercantec

I forlængelse af statsministerens udmelding af 13. januar 2021 er skolens retningslinjer opdateret som følger.

Vi skal fortsat nedlukke al fysisk undervisning, administration og kollegieaktiviteter på alle vores adresser frem til 7. februar 2021. Dvs. at alle nuværende restriktioner fortsættes uændret.

Vi forbliver på nødundervisningsbekendtgørelsen, hvilket betyder at undervisningen omlægges til virtuel undervisning, dog med nedenstående undtagelser.

Undtagelserne er, at de af vores undervisningsaktiviteter, som kan fortsætte fysisk, er:

 • AMU certifikat-kurser
 • Afsluttende prøver for EUD - herunder svendeprøver og gf 2 afsluttende fysiske prøver. 
 • AMU kontraktuddannelser - fsva de sidste 6 mdr. af uddannelserne
 • AMU kurser for ansatte i forsvaret - i særlige tilfælde
 • Sårbare unge og voksne. Der kan f.eks. etableres særlige hold (EUD/AMU/GYM)
 • Overnatninger i forhold til ovenstående stilles til rådighed samt aftalte øvrige uddannelsesforløb for kollegie-beboere (skolehjemselever)

Nedenfor følger Mercantecs øvrige retningslinjer til elever/kursister om håndteringen af coronavirus på Mercantec 

De vigtigste pointer i retningslinjerne er:

 • Du skal blive hjemme og gå i selvisolation ved tegn på, at du er smittet med Corona-virus. Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed.
 • Hvis du har haft nær kontakt med en person, der er bekræftet smittet med coronavirus skal du blive hjemme fra Mercantec, uanset om du har symptomer eller ej.
 • Hvis du har været sammen med en, som har været sammen med en, der er testet positiv med coronavirus, så skal du komme i skole. Du skal ikke testes og skal ikke blive hjemme. Al kontakt i 3. led tæller ikke med – dvs du skal komme på arbejde / i skole.
 • Hold afstand. Du skal som udgangspunkt holde en afstand på 2 meter både i undervisningen og på fællesarealer
 • Du skal bære mundbind, når du bevæger dig rundt på skolen. Som udgangspunkt skal du ikke bære mundbind, når du deltager i selve undervisningen, dette gælder både teoretisk og praktisk undervisning. Dog skal der bæres mundbind i undervisningen, såfremt der ikke kan opretholdes en afstand på 2 meter mellem kursisterne, elever, medarbejdere på alle tidspunkter.

Desuden opfordrer vi alle til at downloade App’en Smittestop, som er lavet af bl.a. Sundhedsstyrelsen. Den giver besked, hvis man har været i tæt kontakt med en bekræftet smittet med coronavirus.
 

Organisering af undervisningen og afstand
Der skal som udgangspunkt altid holdes 2 meters afstand både i undervisningen og på fællesarealer.

 • Ved AMU- certifikatkurser og kontraktuddannelser bør den generelle anbefaling om at holde mindst 2 meters afstand følges i videst muligt omfang. Der kan dog være situationer, hvor det er umuligt, f.eks ved køretimer, og her kan anbefalingen fraviges.
 • Undervisning af sårbare unge og voksne er undtaget fra den generelle anbefaling om mindst 2 meters afstand. I stedet opfordres til, at disse har undervisning og andre aktiviteter i mindre, faste grupper.
 • Ved afholdelse af prøver, som ikke er aflyst, bør den generelle anbefaling om at holde mindst 2 meters afstand i videst muligt omfang følges. Prøverne kan undtagelsesvist afvikles uden afholdelse af 2 meters afstand, hvis prøveformen umuliggør overholdelse heraf.

Der skal benyttes mundbind/visir under hele undervisningens gennemførelse, såfremt der ikke kan opretholdes en afstand på 2 meter mellem kursisterne, elever, medarbejdere på alle tidspunkter.

Fysisk indretning af fællesarealer
Ensrettede trapper og gangarealer - dog ikke nødvendigt de steder, hvor der kan holdes afstand på 2 meter ”næse til næse”.

Hygiejne
Håndhygiejne:

 • Håndvask ved ankomst til skolen. Hyppig håndhygiejne gennem dagen, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning og efter host/nys.
 • Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg og før håndtering af madvarer.
 • Der er godkendt håndsprit tilgængelig for alle elever.

Rengøring:

 • Hyppig rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. Kontaktpunkter kan for eksempel være håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, udstyr, redskaber, vandhaner, toiletter mv. 
 • Skraldespande i klasselokaler og på toiletter tømmes, inden de er helt fyldt.

Mundbind
I skal bære mundbind, når I bevæger jer rundt på skolen. Som udgangspunkt skal I ikke bære mundbind, når I deltager i selve undervisningen, dette gælder både teoretisk og praktisk undervisning. Dog skal der bæres mundbind i undervisningen, såfremt der ikke kan opretholdes en afstand på 2 meter mellem kursisterne, elever, medarbejdere på alle tidspunkter.

I skal selv medbringe mundbind. Skolen uddeler ikke mundbind til elever og kursister. Undervisningsministeren har oplyst, at studerende/elever, der ikke selv har mulighed for at afholde udgiften til mundbind, gratis kan afhente mundbind på kommunens Borgerservice

Rejser til udlandet
Fra fredag den 8. januar 2021 er rejsevejledningerne skærpet fra at være ”orange” til at være ”røde”. Det vil sige, at alle rejser til hele verden frarådes, foreløbig frem til den 7. februar 2021.

Vælger en elev/kursist eller medarbejder trods Udenrigsministeriets rejsevejledninger at rejse til udlandet, opfordrer myndighederne kraftigt til, at man tager en kviktest umiddelbart ved ankomst til Danmark. Samtidig opfordrer myndighederne til, at man går i selvisolation i 10 dage efter sin hjemkomst, som kan afbrydes af et negativt svar på en PCR-test (ikke kviktest), som er foretaget tidligst på 4. dagen efter indrejse i Danmark. Skærpelsen af rejsevejledningerne betyder, at også erhvervsrejser nu frarådes, med ganske få undtagelser.  

Lige nu foregår langt hovedparten af skolens aktiviteter virtuelt. For de aktiviteter, vi allerede har meldt ud, og for de aktiviteter der måtte komme fremadrettet, med fremmøde gælder, at skulle en elev/kursist/medarbejder rejse til udlandet til trods for disse rejsevejledninger, fastholder vi på Mercantec, at elever/kursister og medarbejdere ikke må komme på skolen før 10 dage efter udrejsen fra det pågældende land. Selvisolationen kan dog brydes, hvis man lader sig teste (tidligst) på 4. dagen efter hjemkomst (ikke hurtig-test), og hvis testen er negativ. I så fald må man bryde sin selvisolation og igen komme på skolen.

Ikke-nødvendige rejser (turist-rejser): Elever/kursister, som har været på ikke-nødvendige rejser, vil i denne situation ikke modtage fjernundervisning som erstatning for fysisk undervisning og vil blive registreret med fravær. Hvis en medarbejders ferie er slut, vil medarbejderen i de 10 dage/til negativ test er lavet på 4. dagen som udgangspunkt ikke modtage løn fra Mercantec.

Nødvendige rejser (fx uopsættelige familiebegivenheder som sygdom/begravelse): Ved nødvendige rejser til ”orange” lande, skal man stadig gå i selvisolation ved hjemkomst, men elever har krav på fjernundervisning.

Undtagelsen her til er dog, at hvis et land udelukkende bliver ”orange” på grund af landets indrejserestriktioner over for danske rejsende og ikke på grund af smittespredning, behøver man ikke blive hjemme i 10 dage efter hjemrejse.

Vi henviser til Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som findes her 


NEDENFOR FØLGER PRÆCISE ANVISNINGER OM, HVORDAN DU BEDES FORHOLDE DIG VED TEGN PÅ SYGDOM MV.:

Hvis du selv har symptomer på sygdom

 • Du skal blive hjemme og gå i selvisolation ved tegn på, at du er smittet med Corona-virus. Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed.
 • Kontakt din læge og bed om at blive henvist til test. Fortsæt selvisolationen og kom ikke i skole, mens du venter på testsvar.
 • Hvis din test er positiv for coronavirus skal du fortsat blive hjemme. Kontakt straks uddannelseslederen for afdelingen. Derefter vil skolen foretage den nødvendige smitteopsporing på skolen.
 • Du kan komme i skole igen 48 timer efter, at du er symptomfri. Du behøver ikke blive testet igen for at blive erklæret rask.
 • Hvis testen er negativ er du ikke smittet med coronavirus. Du kan komme i skole igen, når du føler dig rask.


Hvis du har været sammen med en, der er bekræftet smittet med coronavirus
Hvis du har haft nær kontakt med en person, der er bekræftet smittet med coronavirus, skal du blive hjemme fra Mercantec.

Følgende betragtes som nær kontakt:

 • Personer, som bor sammen med en smittet person
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 2 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)

For at blive betragtet som nær kontakt skal du have haft nær kontakt med personen, som er smittet med coronavirus, i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Hvis du er nær kontakt til en bekræftet smittet skal du:

 • Hvis man identificeres som nær kontakt til en smittet, skal man strakt selvisolere sig og forblive i selvisolation indtil man er testet to gange og begge resultater er negative. Man skal testes på dag 4 og dag 6 efter, at man sidst var i nær kontakt med den smittede.
 • Kontakte din læge eller coronaopsporingen, uanset om du har symptomer eller ej, for at blive henvist til test.
 • Book tid til første test hurtigst muligt efter, at du er henvist, dog tidligst 4 dage efter, at du første gang var i nær kontakt med den smittede. Hvis du løbende har haft kontakt til den smittede, f.eks. fordi I bor sammen, skal du booke tid til første test hurtigst muligt.
 • Book tid til anden test 2 dage efter den første test. Hvis der er gået mere end 6 dage efter, at du sidst var i nær kontakt med den smittede, skal du ikke have 2 tests og behøver kun booke tid til den første test.
 • Hvis du løbende er blevet eksponeret for smitte, f.eks. en i din husstand er smittet, afhænger testtidspunktet af, om eksponeringen er ophørt - kontakt HR afdelingen.
 • Hvis man er nær kontakt til en person, der er bekræftet smittet med en virusvariant, f.eks. B. 1.1.7, må man først ophæve sin selvisolation ved negativt testsvar på dag 14. Man skal fortsat også testes negativt på dag 4 og dag 6.

"Andre kontakter"/screeningsinitiativ
Sundhedsstyrelsen har indført et nyt begreb, de kalder "Andre kontakter". Hvis du ikke er nær kontakt som beskrevet ovenfor, men hvis du alligevel har været tæt på en smittet, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du testes én gang hurtigst muligt. Du skal IKKE selvisoleres, og du må gerne komme på arbejde både før test, og mens der ventes på testsvar.

Dette kan f.eks. komme på tale, hvis du sidder til et længere møde eller i undervisning i længere tid, og hvor der kan være tvivl om, hvorvidt afstandskravet er overholdt. Eller hvis du har været til en såkaldt "superspredningsbegivenhed" - en fest, konference eller lignende.

Hvis én af dine tests er positiv skal du blive hjemme og gå i selvisolation.

Hvis du har været sammen med en, som har været sammen med en, der er testet positiv med coronavirus, så skal du komme på arbejde/skole. Du skal ikke testes og skal ikke blive hjemme. Al kontakt i 3. led tæller ikke med – dvs. du skal komme på arbejde/skole.

Deltagelse i undervisningen

 • Hvis du afventer testsvar og er hjemme pga. symptomer på corona, eller fordi du har været i nær kontakt med en konstateret smittet person, tilbyder vi dig fjernundervisning, og du skal deltage heri. Du får ikke fravær. Vælger du derimod at være hjemme, fordi du har ladet dig teste af andre årsager end disse, tilbyder vi ikke fjernundervisning, og du får fravær.
 • Er du syg af corona, og kan du ikke deltage i fjernundervisning, noteres du som fraværende efter de almindelige regler for sygefravær

Skriv til din kontakt/teamlærer/faglærer, hvis det er nødvendigt for dig at blive hjemme som følge af ovenstående retningslinjer. Din lærer vil informere dine øvrige lærere om, at du er hjemme. Lærerne sørger herefter for, at du kan deltage i fjernundervisning.

Rask igen – hvornår kan du komme tilbage på Mercantec?
Nedenfor fremgår retningslinjer om, hvornår du kan komme tilbage til Mercantec, når du været bekræftet smittet med coronavirus og er rask igen:

Hvis du har haft symptomer på coronavirus, kan du ophæve selvisolationen og komme tilbage på Mercantec 48 timer efter, at du er fri for symptomer.  

Hvis du har været smittet med en virusvariant, må du ophæve selvisolationen og komme tilbage på Mercantec 48 timer efter, at du er fri for symptomer – dog tidligst 14 dage efter, at du er konstateret smittet.

Tab af smags- og lugtesans kan dog vare i længere tid, uden at man regnes for at være smitsom. Du kan derfor godt ophæve selvisolationen og komme på skolen igen, hvis dette er dine eneste tilbageværende symptomer.

Kontakt din læge, hvis du er i tvivl.

Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Det er fravær af symptomer i 48 timer, der afgør, om du kan betragte dig som smittefri.

Hvis du ikke har haft symptomer skal du selvisolere dig indtil 7 dage efter, at du fik taget testen.

Herefter er du velkommen tilbage på skolen.

Dagen før, at du kommer tilbage på Mercantec, bedes du kontakte din uddannelsesleder, som sikrer en positiv tilbagevenden til dine klasse.

Ønsker du yderligere information – se følgende links til Sundhedsstyrelsens forskellige retningslinjer:

Til dig der har symptomer - se her

Til dig, der er testet positiv - se her

Til dig, der er nær kontakt - se her

Forebyggelse af smittespredning - se her 

Sundhedsstyrelsens gode råd til unge - se her