Politik for lærernes kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingen skal sikre at skolen og den enkelte lærer hver op til de krav, der stilles til en moderne erhvervsskole.

Af skolens ”Virksomhedsplan” fremgår det bl.a. for ” Kompetenceudvikling og rekruttering”:

  • Vi vil løfte det generelle kompetenceniveau, især indenfor branchespecialeområderne. Der skal allokeres ressourcer til kompetence-udvikling, og ved nyansættelser vil vi anvende ny løn som middel til kompetenceløft.
  • Vi vil sikre, at Mercantecs lærerkompetencer til stadighed er bredt dækkende i forhold til vort udbud og målgruppe. Vi vil være i stand til at understøtte de socialpædagogiske kompetencer og indvandrerkompetencer indenfor erhvervsuddannelserne, de teknisk gymnasiale uddannelser og de korte videregående uddannelser.


Lærernes faglige og pædagogiske kvalifikationer er fastlagt i følgende procedure:

1. Mål for skolens personalepolitik; kompetenceudvikling
Der henvises til skolens personalepolitik. Alle medarbejdere er omfattet af personalepolitikken. Særligt for nye medarbejdere henvises der til procedurerne for nyansatte, herunder opfølgningssamtaler.

MUS samtaler gennemføres hvert år. Formålet er, at sikre en løbende udvikling af medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer under hensyntagen til den enkelte lærers forudsætninger og behov på den ene side og skolens udviklingsplaner på den anden side.


2. Aktiviteter

På baggrund af stategiplanen og MUS vurderes behovet for faglig og pædagogisk ajourføring af den enkelte medarbejder, fx gennem deltagelse i pædagogiske arrangementer, -udviklingsarbejder internt/eksternt eller kollegasupervision.

De afdelingsvise besluttede kompetenceudviklingsaktiviteter begrundes og dokumenteres i strategiplanen. De iværksatte aktiviteter samles årligt i et oversigtsskema og offentliggøres på skolens hjemmeside.


3. Ansvar

Skolens ledelse er ansvarlig for at afholde MUS, for at sikre at de aftalte efteruddannelsesaktiviteter gennemføres og for at samle data om ajourføringsaktiviteter.


4. Handlinger/udfører

Kompetenceudviklingsplanerne fremkommer som neden for:

  • Uddannelseslederen/Afdelingslederen planlægger og gennemfører MUS-samtaler med alle lærerne.
  • Chefen er ansvarlig for gennemførelse af strategiseminar.
  • Chefen er ansvarlig for udarbejdelse af afdelingsplanen, herunder kompetenceudviklingsplan.
  • Strategipalnen indgår i skolens årlige budgetlægningsprocedure.
  • Chefen udarbejder herefter den endelige kompetenceudviklingsplan.

Strategi og værdigrundlag

Undervisning på Mercantec tager udgangspunkt i det enkelte individs læringsstil og behov, og sikrer dermed en tidssvarende uddannelse af høj kvalitet. Undervisningen foregår i åbne læringsmiljøer med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer, ligesom erhvervslivets behov og samfundsudviklingen afspejles i virksomhedens udbud af uddannelser og kurser.

Skolen bygger på et humanistisk menneskesyn, hvor vi sætter elever og kursister i centrum, og bygger på gensidig respekt. Vi vil i vore uddannelses- og læringstilbud tage udgangspunkt i, at elever og kursister er sociale og ansvarlige, og at alle har et personligt udviklingspotentiale.


Mercantec sætter fokus på, at lærerne skal kunne arbejde i teams og inddrage IT og læringsstile i undervisningen.


Plan for lærergruppens kompetenceudvikling
Ved gennemførelsen af de årlige MUS-samtaler har lærerne givet udtryk for en række individuelle kompetenceudviklingsønsker. Disse ønsker er alle afstemt med afdelingens udviklingsretning og indarbejdet i afdelingsplanen. Herved sikres det, at der også er afsat de nødvendige ressourcer hertil.


Strategiplanen findes på skolens Intranet.

Pædagogisk vision og målsætning
Skolen bygger på et humanistisk menneskesyn, hvor vi sætter eleven i centrum. Vi vil i vore læringstilbud tage udgangspunkt i, at eleven er social, ansvarlig og at alle har et personligt udviklingspotentiale.

På det almene niveau vil Mercantec udvikle elevernes: Evner til mundtlig og skriftligt at viderebringe opnåede resultater – evner til at kommunikere med omgivelserne omkring løsning af problemstillinger – På det faglige niveau vil Mercantec give eleverne mulighed for at: Vedligeholde og udvikle faglige kompetencer på individuelle niveauer, der har tilknytning til det valgte uddannelsesområde – udvikle deres evne til faglig og social problemløsning – udvikle deres kvalitetssans specielt i forhold til det faglige område – få forståelse for et godt arbejdsmiljø – udvikle deres miljøbevidsthed.

På det personlige niveau vil Mercantec udvikle: Elevernes evner til selvstændig stillingtagen og medvirken i et demokratisk samfund – evner til problemløsning ved hjælp af en analytisk og struktureret arbejdsmetode gennem projekter eller temaer – evner til at samarbejde med andre i løsning af problemstillinger – evne til at være fleksible og tage initiativ – evner til at lære at lære, så de er forberedte til livslang læring.