Aktivitet 
Skolen udarbejder en årlig handlingsplan for styrkelse af elevers gennemførelse af uddannelse jf. krav i aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, oktober 2014. Handlingsplanerne tager afsæt i de fire overordnede mål med erhvervsuddannelserne, og dermed de opstillede 8 indikatorer.

Hensigt
Handlingsplanen udarbejdes på et detaljeringsniveau der er relevant og vedkommende for alle skolens EUD afdelinger, og planen skal indgå som en del af afdelingernes løbende kvalitetsarbejde i forbindelse med afdelingsmøder og strategiseminarer.

Handlingsplanen skal medvirke til at understøtte Mercantecs arbejde med at opfylde erhvervsuddannelsesreformens fire klare mål, sikre flere elever en praktikplads og implementere det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Handlingsplanerne er et redskab i kvalitetsarbejdet og skal hjælpe med at identificere udfordringer, igangsætte indsatser og opstille mål.

Handlingsplanen for øget gennemførelse skal have nøje sammenhæng med skolens strategier for fastholdelse.

Arbejdsgang 
1. Der arbejdes løbende med opfølgninger på arbejdet med at opfylde erhvervsuddannelsesreformens fire klare mål, sikring af at flere elever får en prkatikplads og på implementeringsprocessen omkring skolens pædagogiske strategi. Dette har får særligt fokus i forbindelse med:

  • rapporteringer fra chefgruppen
  • gennemførte audits
  • fokusgruppeinterview
  • tilfredshedsundersøgelser

Den løbende informationsindsamling registreres i kvalitetsafdelingen forud for udarbejdelse af ny handlingsplan.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: Løbende

2. Kvalitetsafdelingen påbegynder arbejdet med det kommende års handlingsplan på baggrund af de i rammerne for handlingsplanen opstillede krav.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: November - januar

3. Handlingsplanen drøftes med skolens bestyrelse, godkendes og underskrives.
Ansvar: Direktion/ Bestyrelse
Deadline: Januar

4. Kvalitetsafdelingen udarbejder endelig handlingsplan indeholdende fremtidige indsatser og gør den synlig på skolens hjemmeside.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: 31. januar

5. Uddannelseschefen præsenterer den endelig handlingsplan for medarbejderne, og sikrer fokus på indsatser.
Ansvar: Aktuel chef
Deadline: Februar - marts


Link til Handlingsplan