Aktivitet
Hvert år gennemføres en række elevtilfredshedsmålinger på vores grund- og hovedforløb, Voksen og efteruddannelseshold (VEU) samt i alle gymnasieklasser. Vi tror på, at trivsel er en helt afgørende forudsætning for, at eleverne kan blive fagligt dygtige og livsduelige, og derfor er det også et centralt element, løbende at kunne følge elevernes tilfredshed. På baggrund af vores forskellige elevtilfredshedsmålinger justerer og tilpasser vi således vores uddannelser og kurser, så vi så godt som muligt kan understøtte elevernes trivsel og læring. Vi laver følgende tilfredshedsmålinger

  • Elevtilfredshedsmåling på alle gf2 hold i uge 9 og 10 
  • Elevtilfredshedsmåling på alle EUD hovedforløbshold
  • Elevtilfredshedsmåling på praktikcenterelever
  • Tilfredshedsmåling på alle VEU hold
  • De obligatoriske elevtilfredshedsmålinger for både EUD og gymnasieområdet


Elevtilfredshedsmåling GF2 forår
Der laves elevtilfredshedsmålinger på alle GF2 hold i uge 9 og 10. Kvalitetsafdelingen udsender en spørgeramme, som tager afsæt i spørgerammen til EUD elevtrivselsundersøgelse.
Uddannelseslederen for det enkelte Gf2 hold sikrer, at underviserne gennemfører tilfredshedsmålinger på alle Gf2 hold. Resultaterne gennemgås og debatteres så vidt muligt med elever samt i teams med henblik på øjeblikkelige forbedringer.
Ansvar: Uddannelsesleder/ kvalitetsansvarlige i afdelingen
Deadline: Uge 9 og 10

Kvalitetsafdelingen udsender rapport over det endelige resultat.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: April
 

Elevtilfredshedsmåling EUD hovedforløb
Der laves elevtilfredshedsmålinger på alle EUD hovedforløb. Kvalitetsafdelingen udsender en spørgeramme, som tager afsæt i spørgerammen til EUD elevtrivselsundersøgelse.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen

Uddannelseschefen for det enkelte område sikrer, at underviserne gennemfører tilfredshedsmålinger på alle hovedforløb. Resultaterne gennemgås og debatteres så vidt muligt med elever samt i teams med henblik på øjeblikkelige forbedringer.

Link til uddybende beskrivelse: Q måling EUD HF

Ansvar: Uddannelsesleder/ kvalitetsansvarlige i afdelingen
   

Elevtilfredshedsmåling Praktikcenter
Der laves elevtilfredshedsmåling med alle praktikcenterelever. Målingerne initieres af kvalitetsafdelingen, som udsender invitationer til deltagelse
Ansvar: Uddannelsesleder/ kvalitetsansvarlige i afdelingen.
Deadline: December 


Tilfredshedsmåling VEU, Voksen og Efteruddannelse
Der laves tilfredshedsmåling på alle VEU hold. Uddannelseslederen for det enkelte område sikrer at afdelingens administration opretter målingerne, samt at alle undervisere sørger for at de bliver gennemført. Underviseren gennemgår resultaterne og sammen med uddannelseslederen og teamet udarbejdes, og implementeres, eventuelle forbedringer.

Der kvalitetsmåles på mindst 20 % af de virksomheder, der har haft deltagere på VEU kurser. Uddannelsesleder og team gennemgår resultaterne og implementerer eventuelle forbedringer.

Link til uddybende beskrivelse

Ansvar: VEU-ansvarlig/ kvalitetsansvarlig i afdelingenETU (elevtrivselsundersøgelse)
Elevtrivselsmålinger gennemføres en gang om året for alle skolens elever i samarbejde med Ennova og med afsæt i statens obligatoriske spørgerammer herfor.

Hvert år gennemføres Elevernes Undervisningsmiljøundersøgelse i forbindelse med efterårets ETU (elevtrivselsundersøgelse) i form af en række tillægsspørgsmål til den obligatoriske spørgeramme. 
Skolen offentliggør resultaterne af tilfredshedsmålingerne jf. Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser samt Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.
Ansvar: Uddannelsesleder/ kvalitetsansvarlige i afdelingen
Deadline: Oktober-november


Hensigt
Resultaterne af tilfredshedsmålingerne skal indgå som en del af afdelingernes løbende kvalitetsarbejde og bør tages op i forbindelse med afdelingsmøder, strategiseminarer og strategiplaner, handlings- og opfølgningsplaner samt ikke mindst som en del af skolens selvevaluering.
Ansvar: Uddannelseschef/ uddannelsesleder   


Arbejdsgang 
1. Kvalitetsafdelingen gennemgår de obligatoriske spørgerammer for ETU og udarbejder tillægsspørgsmål hertil. Disse danner som udgangspunkt afsæt for alle elevtilfredshedsmålinger.

Kvalitetsafdelingen udsender herefter link og eventuelle adgangskoder til afdelingerne forud for alle målinger.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen

2. Tilfredshedsundersøgelserne gennemføres ved hjælp af de webbaserede spørgeskemaer.
Ansvar: Underviser

3. Kvalitetsafdelingen udarbejder halvårlig og helårlige afdelingsvise opsummeringer og udsender disse til aktuelle chefer og kvalitetsansvarlige. I december, januar februar afholder kvalitetsafdelingen møder med hver afdeling, hvor udvalgte resultater gennemgås, og der laves aftaler omkring selvevaluering (se mere i kvalitetscirklen under selvevaluering).
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: Inden uge 6
 
4. Den enkelte afdeling udarbejder årligt en opfølgningsplan for implementering af forbedringer som beskrevet i Q cirklen under Selvevaluering.

Ansvar: Uddannelsesleder/ kvalitetsansvarlige i afdelingen
Deadline: Uge 8

5. Resultaterne indgår i afdelingernes løbende Q arbejde, samt ved udarbejdelse af strategiplanen under strategiseminaret i august.
Ansvar: Uddannelseschef/ uddannelsesleder