Tilskudsmuligheder ved ansættelse af elev

  

TILSKUDSMULIGHEDER 2019 

 

SATSER LØNREFUSION I 2019 KR. PR. SKOLEUGE

1. års elever

2.750 kr

2. års elever

3.040 kr

3. års elever

3.470 kr

4. års elever

4.040 kr

Voksen (25 år v/uddannelsesstart og som min. modtage løn som ufaglært på området)

 

5.150 kr

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Lønrefusion administreres af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Læs mere her: AUB's hjemmeside. 


BEFORDRINGSTILSKUD

Virksomheden kan få refunderet 80% af udgifterne til elevens transportudgifter til og fra skoleophold, når den samlede længde er mindst 20 km pr. dag, og når eleven tager med billigste, offentlige transportmiddel. (Der gives kun refusion for elevens egen kørsel, hvis der ikke findes billigere alternativer med offentlig transport). Befordringstilskud administreres af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Læs mere her: AUB's hjemmeside. 

 

VOKSENLÆRLINGETILSKUD

Arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge over 25 år. Tilskuddet er målrettet ledige og ufaglærte beskæftigede fra 1. januar 2016, idet beskæftigede m/en uddannelse i forvejen ikke længere kan benytte ordningen:

  • For ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse kan arbejdsgiver få tilskud til ordningen efter 2 måneders ledighed, mens tilskuddet betinges af mindst 12 måneders forudgående ledighed for ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse.
  • Tilskuddet udgør 40 kr. i timen for ledige og 30 kr. i timen for ufaglærte beskæftigede.
  • Tilskudsperioden udgør hele uddannelsesforløbet for ledige og i op til 2 år for ufaglærte beskæftigede.
  • Fra 1. marts 2017 kan også ledige faglærte med mere end seks måneders ledighed blive omfattet af voksenlærligeordningen, såfremt erhvervsuddannelsen er inden for områder med mangel på arbejdskraft og med et tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsens praktikperiode.
  • For ledige er alle uddannelser tilskudsberettigede. For ufaglærte beskæftigede skal uddannelsen være på Beskæftigelsesregionens ”positivliste”.
  • Eleven skal som minimum modtage løn som ufaglært på området.

Information om ordningen og bevilling af tilskuddet fås hos det lokale jobcenter.

Læs mere og hvordan du søger her: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

EKSTRA TILSKUD, HVIS VIRKSOMHEDEN ANSÆTTER EN ELEV, SOM UFORSKYLDT HAR MISTET SIN UDDANNELSESAFTALE

Indgår virksomheden i perioden 01.01.2019 til 31.12.2019 uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale, er virksomheden berettiget til lønskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) i praktiktiden, (men først fra 360 dage efter aftalens start):

  • Virksomheden kan søge om løntilskuddet 10 mdr. efter prøvetidens udløb, dvs. normalt 1 år og 1 md. efter, at uddannelsen er påbegyndt. Er der skoleophold i prøvetiden, forlænges prøvetiden, og løntilskudsperiodens start rykkes tilsvarende.
  • Løntilskuddet fra AUB udgør i 2019:  1. års elever = 1.540 kr./uge, 2. års elever = 1.700 kr./uge, 3. års elever = 1.940 kr./uge,  4. års elever = 2.260 kr./uge og voksenelever: 2.880 kr./uge.
  • Virksomheden kan ikke få udbetalt løntilskud, hvis eleven er fyldt 25 år, og virksomheden  modtager voksenlærlingetilskud fra et jobcenter. Se nedenfor.

 Læs mere og hvordan du søger her: AUB's hjemmeside.


Vi hjælper gerne med oplysninger om de forskellige tilskudsordninger. Kontakt skolens Praktikpladskonsulenter eller Lære- og praktikpladskontoret.