Løn- og ansættelsesforhold

Haandtryk

Overenskomst skal oplyses i uddannelsesaftalen

En virksomhed, der uddanner elever, skal overholde den gældende overens-
komsts bestemmelser om løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår m.v. for området.

Elevers arbejdstid følger overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter på det pågældende uddannelsesområde, og virksomheden skal betale løn til sine elever i hele uddannelsesperioden, også under skoleophold, hvor virksom-
heden normalt får lønrefusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).  

Overenskomstens bestemmelser om løn gælder også for virksomheder, der ikke har tiltrådt en overenskomst.  

De bestemmelser, der ved kollektive overenskomster eller lovgivningen er fastsat om arbejdstagerens ansættelses- og arbejdsvilkår mv. gælder også for eleven, i det omfang det er foreneligt med erhvervsuddannelseslovens regler.  

Organisationerne, der har indgået overenskomsten, vejleder virksomheder og elever om løn- og overenskomstforhold.

Virksomheden skal i uddannelsesaftalens pkt. 8 påføre, hvilken overenskomst der gælder for ansættelsesforholdet, også selv om virksomheden ikke har tiltrådt en overenskomst.

Find overenskomster, lønsatser m.m. på de Faglige Udvalgs hjemmesider i oversigten til højre.