Mercantecs sociale ansvar

(Corporate Social Responsibility)

Strategi
Som uddannelsesinstitution påtager vi os et socialt ansvar i forhold til det samfund, som vi er en del af. I de senere år er både offentlige og private virksomheders sociale ansvar ofte blevet debatteret i det offentlige rum, og man kan som virksomhed påtage sig et socialt ansvar på mange forskellige måder. Fælles for at arbejde med socialt ansvar, eller Corporate Social Responsibility som det også kaldes, er en øget bevidsthed om, at vi som offentlig eller privat virksomhed er en integreret del af samfundet, og derfor vælger at påtage os et ansvar i forhold til dette. Man kan naturligvis ikke påtage sig et lige stort ansvar i forhold til alle interessenter, så vi vælger de områder, som vi synes er vigtigst i forhold til Mercantec.

I den kommende strategiperiode vil vi starte dialogen om, hvordan vi påtager os et socialt ansvar og dermed gør en større indsats end love og regler foreskriver. Der kan være tale om mange forskellige initiativer, og sideløbende med den interne proces med at definere og forholde os til Mercantecs sociale ansvar har vi udvalgt nogle områder, som vi synes er så vigtige, at vi gerne vil påtage os et særligt socialt ansvar her. Disse indsatsområder er beskrevet herunder.

Med til at øge vores egen bevidsthed om Mercantecs sociale ansvar hører også, at vi i forlængelse af vores CSR strategi udarbejder en handlingsplan på de udvalgte indsatsområder, og at vi kommunikerer vores sociale ansvar internt og eksternt i forhold til omverdenen. Etablering af rammerne for Mercantecs sociale ansvar vil være en vigtig del af CSR-indsatsen i den kommende strategiperiode, og selve indsatsen rettes mod følgende tre udvalgte strategiske mål:


Strategiske mål


Fokus på miljø
I vores dagligdag er det vigtigt at tage hensyn til miljøet og derfor begrænse de direkte skadelige miljøpåvirkninger af vores aktiviteter. Vi har her valgt at koncentrere os om de områder, hvor vi selv kan kontrollere indsatsen og derfor sætte fokus på vores eget ressourceforbrug. Vi vil undgå unødvendigt spild, reducere miljøskadelige udledninger og så vidt som det er muligt anvende de mest miljørigtige ressourcer i vores aktiviteter.

  • Bortskaffelse af affald herunder giftstoffer og kemikalier sker på en miljørigtig forsvarlig måde.
  • Papirforbruget reduceres, lige- som vi overvejende vil anvende papir produceret af bæredygtigt træ.
  • Vores CO2-udslip begrænses.


Etiske krav til leverandørerne
Vi sætter mennesker og menneskers forhold i centrum, og derfor stiller vi krav om, at vores leverandører sikrer sig, at vores samhandel er baseret på et etisk forsvarligt grundlag. Vi accepterer ikke, at internationale konventioner om menneskerettigheder og arbejdsforhold brydes, og vi udvælger blandt andet vores leverandører efter deres evne og vilje til at efterleve disse forskrifter.

  • Mercantecs leverandører skal efterleve internationale konventioner om menneskerettigheder og arbejdsforhold.
  • Børnearbejde eller anden form for tvangsarbejde accepteres ikke, og vi indgår ikke i samarbejde med virksomheder, der direkte eller indirekte benytter sig af dette.
  • Arbejdsforhold som udgør en fysisk eller psykisk sundhedsrisiko for de involverede mennesker accepteres ikke hverken hos vores leverandører eller længere ude i værdikæden.


Mercantec – en rummelig virksomhed
Mercantec er en rummelig virksomhed, og vi hylder forskellighed som en styrke for organisationen. Mennesker er forskellige, og kan af mange årsager komme i en vanskelig situation, hvor det af den ene eller anden grund er vanskeligt at få eller fastholde et job på normale betingelser. Der kan fx være tale om sygdom, en ulykke eller hændelser i privatlivet, som gør betingelserne svære i en kortere eller længere periode i den pågældendes liv.

Fælles for disse mennesker er, at de behøver en håndsrækning for at forblive eller komme ind på arbejdsmarkedet. Mercantec forpligter sig til, at være fleksibel og tage hensyn til disse særlige situationer.

  • Tilpasning af arbejdsforhold, herunder arbejdstid i forhold til særlige behov hos den enkelte person kan foregå, når dette er nødvendigt, for at fastholde eller få et job.
  • Vi udnytter mulighederne inden for de rammer, som er opstillet for offentlige virksomheder, og forpligter os blandt andet til at ansætte medarbejdere i fleksjob, løntilskud eller på andre særlige betingelser.
  • Kolleger med særlige arbejdsmæssige hensyn behandles på lige fod med andre kolleger, og vi sørger for, at disse integreres i Mercantecs organisation.