Elevråd

Vedtægter for elevråd på Mercantec

Elevrådet er elevernes repræsentation over for institutionen.

Elevrådets formål:

 • At varetage elevernes interesser overfor institutionen Mercantec samt at give eleverne en indføring i demokratiske processer.
 • At være bindeled mellem skolens ledelse og elever, samt  sikre en god kommunikation.


Elevrådets opgave:

 • At samarbejde med skolens bestyrelse, ledelse og øvrige personalegrupper omkring elevernes fælles undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser.
 • At samarbejde om elevdemokrati og betydningen deraf.
 • At have ansvar for fælles aktiviteter – herunder valgdebatter.
 • At medvirke til at udstikke retningslinier for anvendelsen af Facebook og andre sociale medier.


Elevrådets organisering og valgprocedure:

På Mercantec har vi valgt at organisere elevrådsarbejdet i et centralt elevråd og flere decentrale elevråd.


Det centrale elevråd:

Det centrale elevråd på Mercantec - Mercanteam - er repræsenteret af en formand og evt. en næstformand fra de decentrale elevråd, og de varetager opgaver af betydning for hele Mercantec. Det centrale elevråd konstituerer sig med en formand og en næstformand. Det centrale elevråd udpeger to repræsentanter til skolens bestyrelse, hvor den ene har stemmeret. Disse vælges for 2 år ad gangen, men forskudt med et års interval. Der er således valg af elevrepræsentant én gang om året.

Elever, som er valgt på en erhvervsuddannelse, bevarer valgret i praktikperioden.

Der afholdes møder en gang i kvartalet og ansvarlig herfor er skolens vicedirektør.

Dagsorden er fast og ser ud som følger:

 • Undervisningsmiljø
 • Kvalitet
 • Nyt fra afdelingerne
 • Nyt fra bestyrelsen
 • Nyt fra ledelsen
 • Fælles initiativer
 • Eventuelt

 

 

Der udarbejdes en liste med medlemmer i det centrale elevråd som udsendes til alle deltagere.

Mødekalender udarbejdes ved skoleårets start.

Der afholdes en fælles strategidag, når det centrale elevråd har konstitueret sig.

Elever får ikke fravær for deltagelse i elevrådsmøder.

Repræsentanter i det centrale elevråd skal referere til skolens øvrige elever om arbejdet i det centrale elevråd. Det sker på de lokale elevrådsmøder.

Referater fra de centrale elevrådsmøder skal være tilgængelig på skolens intranet/ hjemmeside og sendes til både elevrådsrepræsentanten samt  ledelsen for hver uddannelsesafdeling.


De decentrale elevråd:  Der er etableret elevråd på gf.1, gf.2, EUX, Handelsgymnasiet og Det Tekniske Gymnasium.

De decentrale elevråd er repræsenteret af elever fra uddannelsesområdet og varetager interesser indenfor dette. Der afholdes elevrådsmøde 1 gang om måneden og  ansvarlig for disse er områdets uddannelsesleder. Der udsendes en dagsorden før afholdelse af mødet. Alle har mulighed for at sætte punkter på dagsorden, men bedes sende dem til uddannelsesleder min. 3 dage før mødets afholdelse.

Elever får ikke fravær ved deltagelse i elevrådsmøder.

De lokale elevråd vælges senest en måned efter skolestart.

Referater fra de decentrale elevråd skal være tilgængelige på skolens hjemmeside/ intranet.

Repræsentanter fra de decentrale elevråd har et fast punkt på møderne i de lokale uddannelsesudvalg, og deltager det første kvarter på de enkelte uddannelsesafdelingers lærermøder.


Økonomi:

Når det fælles elevråd har konstitueret sig, udarbejdes et budget med ønsker til aktiviteter. Dette budget behandles i skolens bestyrelse, som udmønter et beløb til elevrådsarbejdet.

Økonomi til opgaver/ aktiviteter i de decentrale elevråd aftales med uddannelseslederen for uddannelsesområdet.


Vedtægtsændringer:

Vedtægter kan ændres på et møde, som er rettidigt indkaldt, og hvor 2/3 af elevrådets medlemmer er mødt frem.