Den pædagogiske strategi

Mercantecs pædagogiske strategi er udarbejdet med udgangspunkt i skolens strategi og pædagogiske tankesæt.

Den pædagogiske strategi omhandler de væsentligste områder indenfor det pædagogiske og didaktiske felt der påvirker undervisningen, den lærendes læring og trivsel. 

Mercantec Strategi Rev 230317

Se Pædagogisk strategi som pdf

Pædagogisk strategi

På Mercantec er vi optaget af sammenspillet mellem det enkelte individ og fællesskabet, hvor der fokuseres på den enkelte elev samtidig med erkendelsen af, at fællesskabet danner ramme for liv og læring. Vi vil bidrage til at udvikle og integrere alle unge i uddannelserne. Vi ønsker heri at tage udgangspunkt i individets forudsætninger, styrker og behov. Dette er vores udgangspunkt for at udfordre den enkelte. Samtidig ønsker vi at understøtte og sikre tilhørsforholdet til skolen gennem gruppedannelser og fællesskaber. Vi har en særlig interesse i at opbygge og understøtte faglige fælleskaber, der kan danne ramme for den enkelte elevs udvikling.

Vi bygger på et dannelsesperspektiv, hvor målet er, at den enkelte elev opnår livsduelighed gennem en alsidig personlig og faglig udvikling; dette med særlig vægt på arbejdsmarkedet, omverdensforståelse og demokratiske værdier. Vi baserer således alle vores uddannelser på et alment og bredt fagligt fundament, og sigtet heri er, at eleverne bliver rustet til at tackle de udfordringer og forandringer, som de vil møde i deres fremtidige arbejdsliv. Dette fremtidsperspektiv kræver, at vi har et udsyn og et indblik i de kompetencer, som samfundet kræver, og at vi hele tiden prøver at være på forkant med samfundsudviklingen. Dette skal forankres i og understøttes af stærke faglige miljøer, der leverer høj kvalitet på alle uddannelses- og brancheområder.

Mercantecs læringstilgang tager afsæt i, at tydelige og aftalte mål er essentielle for elevens motivation for læring. Både underviser og elev følger løbende tæt op på den enkeltes progression i forhold til mål og delmål. Dette sker bl.a. gennem en konstruktiv og involverende feedback, der hele tiden har fokus på udvikling. Her udover er undervisningen baseret på, at den enkelte elev lærer mest, når undervisningens indhold og organisering tager sit afsæt tættest mulig på praksis. Omdrejningspunktet for al udvikling og uddannelse sker i tæt og godt samarbejde med parterne i det omkringliggende samfund, så al uddannelse sker i overensstemmelse med de behov og ønsker, der kendetegner omverdenen.


Vi tror på, at vi kan opnå ovenstående gennem høj kvalitet i undervisningen, som er beskrevet i de 7 pejlemærker.

Se de 7 pejlemærker:

Teknologi og IT og virtuel undervisning er centrale elementer i hverdagen Undervisningen kobles med virkeligheden Læringstilgangen tager afsæt i tydelige og aftalte læringsmål Dannelsesaspektet er en central del af undervisningen Engagerede og kompetente undervisere Alle uanset forudsætninger oplever motiverende varierende og udfordrende undervisning Alle elever trives Trivselskoncept Trivselskoncept