Praktisk information

 

Twizy 013

Undervisnings- og mødetider

Første step til en godt uddannelsesforløb - er så lidt fravær som muligt.I tidsrummet 08.00 - 15.20 er der undervisning. Dog er der formiddags-, frokost- og eftermiddagspauser, som er tilpasset de forskellige afdelinger og områder.

Mødepligt
Du har mødepligt til undervisningen. For at sikre, at du overholder denne pligt, registreres dit fravær elektronisk. Husk, at alt fravær betyder mistet undervisning! Fritagelse fra undervisningen kan kun opnås ved særlige lejligheder.
Skulle du blive syg eller fraværende på anden måde, skal du huske at meddele det til skolen på tlf. 89 50 33 00 inden kl. 9.00 samme dag. Er du ansat i en virksomhed, skal du også sygemelde dig der. Bliver du bare væk, betragter vi det som ulovligt fravær. Har du et lærested, vil firmaet blive trukket i lønrefusion. Vi giver også dit firma besked om fravær.

Befordring og tilskud

Befordring for elever uden uddannelsesaftale
SU har i samarbejde med landets trafikselskaber, lavet et selvbetjeningssystem -mitUddannelseskort
- hvor du selv skal søge om ret til rabat og bestille et uddannelseskort.
Adressen er www.uddannelseskort.dk

Inden du bestiller, er det vigtigt, at du har følgende tre ting klar:

• Et digitalt foto af dig selv, som du kan uploade
• En mailadresse, der er aktiv
• Navnet på dit uddannelsessted

Søg i god tid, så du når at få dit uddannelseskort før skolen starter.

Befordring for elever med uddannelsesaftale
Du får refunderet befordring svarende til billigste offentlige transportmiddel. Beløbet vil blive udbetalt af mester efter endt af skoleophold. Skema dertil udleveres af underviser og udfyldes af eleven under skoleopholdet. Du kan få yderligere information i StudieCentrum.

 

Studiemiljø

Vi glæder os til at byde dig velkommen og vil gøre alt for at du trives.

Mercantec lægger stor vægt på at skabe et godt studiemiljø, f.eks. gennem tilbud om forskellige fritidsaktiviteter. Der er også mulighed for at dyrke flere sportsgrene gratis – både de traditionelle og utraditionelle gennem Mercantecs elevidrætsforening. Henvend dig til Rasmus Dyrendal på mobil 25 34 21 24 eller mail rady@mercantec.dk, hvis du vil høre mere om disse tilbud.

I løbet af dit skoleår vil du også få mulighed for at deltage i forskellige arrangementer såsom foredrag, musikunderholdning og afslutningsarrangementer.

Café Fester
Festudvalget står for at arrangere forskellige fester. Der afholdes fredagscafé den første fredag i hver måned.

Elevråd
Elevrådet er et fælles elevråd for hele skolen, og der holdes møde hver 2. måned. Hver afdeling skal vælge én repræsentant og én suppleant, og du har mulighed for at komme med forslag til elevrådsrepræsentanten om, hvad elevrådet skal arbejde med.
I de respektive afdelinger er der ligeledes nedsat et lokalt elevråd, som afdelingslederen er ansvarlig for, og som primært varetager opgaver med relevans for den respektive afdeling.
Elevrådet er din chance for at blive hørt og være med til at fastsætte rammerne i din hverdag!

 

Adfærd og arbejdskrav

Disse specielle forhold gør, at det kræver et udpræget medansvar fra din side. Vi har faciliteter, som matcher erhvervslivet, dvs. praktik og værkstedslokaler, og vi har studie- og formidlingslokaliteter, hvori der kan veksles mellem studie og forelæsning for en større eller mindre gruppe ad gangen. Som opfølgning
og som en naturlig del af undervisningen har du efterfølgende mulighed for at fordybe dig i det pågældende emne. Denne læringsstil kræver arbejdsro, og det er derfor vigtigt, at du ikke virker forstyrrende på dine „holdkammerater“.

Formålet med, at vi alle respekterer vilkårene på AutoTeknisk Center er, at du er med til at værne om vores udstyr og faciliteter. Du finder det naturligt at sætte stole og andet udstyr på plads efter brug og efterlader teorilokaler pæne og ryddelige. I værksterderne skal standarden selvfølgelig også være i orden. Dette indbefatter også rengøring af arbejdspladser og diverse udstyr. Ud fra instruktion har du pligt til via din arbejdsindsats, at bidrage til, at lokaler og udstyr bliver behandlet og rengjort efter de anvisninger, der er gældende for lokaler og udstyr.

Det er ligeledes din pligt at udvise respekt i forholdet til andre elever og Mercantecs ansatte (hvilket bl.a. betyder at tale venligt og anstændigt til hinanden, være imødekommende og opføre sig på en hensigtsmæssig måde).

Dette har primært til hensigt at understøtte et godt studie- og arbejdsmiljø, som danner de bedste rammer for et inspirerende læringsmiljø.

Engagement, initiativ og interesse, samt det at aflevere arbejdsopgaver til tiden, er en del af din kvalificering til arbejdslivet. Dette er et ufravigeligt krav og skal overholdes, da det samtidig danner grundlag for indstilling til faglige prøver og eksamen.

Anvendelse af IT udstyr

Når du bruger Mercantec’s IT udstyr (e-mail, computere, internetadgang m.m.) gør du det samtidig med mange andre personer i Bjerringbro, Skive, Ulfborg og Viborg. Derfor er det vigtigt, du bruger udstyret til det formål, som du er der for, nemlig at uddanne dig. Det er vigtigt og dit ansvar, at du overholder dansk lovgivning. F.eks. er det ikke tilladt at tiltvinge dig adgang til andre systemer, aflure eller bryde andre personers brugernavne og adgangskoder eller dele film, musik, spil mm. Dette gælder også for programmer, som du eller skolen ikke har licens til.
Mht. programmer på skolens computere, så er det den enkelte afdeling, som i samarbejde med IT-afdelingen afgør, hvilke programmer, der skal være tilgængelige på skolens computere. Det er ikke op til dig at sørge for dette.
På Mercantec har du på nogle af vores adresser mulighed for at benytte vores trådløse netværk, på andre adresser er det muligt at bruge et netværkskabel med din egen computer.

Det betyder for dig, at det er dit ansvar at sikre din computer med et antivirus program og sørge for at installere opdateringer til din computer. Derved er du med til at mindske risikoen for virus mm. Imellem kl. 07.30 og kl. 16.00 er der lukket for nogle hjemmesider samt spil. Det er desuden forbudt at anvende diverse ”torrent” programmer til download; idet disse ”sluger” al tilgængelig båndbredde og er til stor gene for de øvrige brugere. Anvendelse af disse vil medføre udelukkelse fra nettet og i yderste konsekvens bortvisning. Dette er for at sikre, at du og dine medstuderende kan gennemføre jeres uddannelsesdag som planlagt. Der må ikke gøres forsøg på at bryde gennem skolens sikkerhedssystemer. Skolens opkobling til internettet sker via Sektornettet, hvor de til enhver tid gældende vilkår for anvendelse skal overholdes. Der kan i de enkelte lokaler/afdelinger være andre regler, der er gældende - så skal disse naturligvis også overholdes. Mercantec foretager logning, dvs. at vi registrer din færden og brug af IT udstyret. Vi foretager også scanning af vores servere inklusiv dine egne mapper/drev for materiale, som kan stride imod dansk lovgivning. Overtrædelse af skolen IT-politik kan medføre karantæne fra skolens net i kortere eller længere tid. I grove tilfælde eller ved gentagne overtrædelser kan er blive tale om en skriftlig advarsel og bortvisning fra skolen.
Et godt råd. Brug din sunde fornuft, og er du i tvivl så spørg hellere en gang for meget.

Støtteordninger

Som elev på Mercantec har man mulighed for at søge støtte og hjælp, hvis man af forskellige årsager har behov for det, for at kunne gennemføre sin uddannelse.

Måske er det ens uddannelsessamtale og de første to uger på skolen, der viser, at man har behov for støtte. Eller måske opstår behovet for støtte og hjælp længere fremme i uddannelsesforløbet.

 Hvis du får et problem, har du to muligheder: Du kan enten henvende dig til din kontaktlærer, der sikrer, at der bliver taget kontakt til Pyramiden, eller du kan henvende dig direkte til Pyramiden.

Pyramidens støttemuligheder
• Læsehjælp samt ordblinde-undervisning
• Supplerende undervisning / studiecafé
• Social understøtning
• Fritidsaktiviteter
• Virksomhedssamarbejde
• Mentorer og ung-til-ung mentorer
• Bedsteforældre
• Psykologer
• Elevcoach
• Praksisklasser
• Eksterne samarbejder: kommuner, produktionsskole
• Skolehjemsmulighed for frafaldstruede
• Særlige tiltag for unge med anden etnisk baggrund

Find støtte i en bedstemor eller bedstefar på Mercantec.Skal du deltage i en erhvervsuddannelse på AutoTeknisk Center kan du få glæde af ”Bedsteforældreordningen”, der er en del af ressourcecentret, ”Pyramiden”.

Bedsteforældrene er oftest seniorer, som har forladt arbejdsmarkedet. AutoTeknisk Center har 2 bedsteforældre tilknyttet. Deres funktion er at udbygge tilliden mellem uddannelsesinstitutionen og eleven som et supplement til den kontakt, eleverne traditionelt har til det øvrige personale. Bedsteforældrene er ikke nødvendigvis fagligt uddannet i den aktuelle uddannelse, som eleven er i gang med.

Læs mere http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2009/Marts/090306-Poul-er-ansat-som-bedstefar

IT Rygsæk

Er du i tvivl om du kunne have brug for hjælpemidler til bedre at kunne læse og forstå dit undervisningsstof kan Mercantec hjælpe med at introducere dig for en IT-rygsæk.

IT-rygsækken er i virkeligheden ikke kun en rigtig rygsæk, som vi kender den fra spejderlivet, men et begreb, der dækker over, at en med skrive/læsevanskeligheder har brug for en samlet løsning med computer, håndscanner eller scannerpen.

Ud over at blive testet og få hjælpemidlerne stillet til rådighed kan man bevare en tæt kontakt til de vejledere der er til for at rådgive og undervise i brugen af hjælpemidlerne.

Hjælpemidler på et AMU kursus
Skal du deltage på et af AutoTeknisk Center AMU kurser og har du et behov for hjælp til at skrive eller læse, er det vigtigt at du allerede ved tilmeldingen til kurset gør os opmærksom på dit behov. Vi vil da gøre alt for at have eventuelle hjælpemidler stående klar til din første kursusdag.